www.tungsong.com

ประวัติ


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ

 
    ชื่อ "ช้างกลาง" นั้น คู่เคียงกับ "ช้างซ้าย" และ "ช้างขวา" ในประวัติศาสตร์ กิ่งอำเภอช้างกลาง ชาลี ศิลปรัศมี กล่าวถึงที่มาของชื่อนี้ในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีว่าดังนี้
      การยกทัพด้วยพลสิบเจ็ดหมื่นของพระเจ้าสุชิตราชแห่งตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ไปตีอาณาจักรละโว้ เมื่อ พ.ศ.1570 ย่อมแสดงว่านครศรีธรรมราช ได้ใช้กองทัพช้างตั้งแต่บัดนั้นมา และช้างป่าที่จับมาฝึกเป็นช้างศึก หรือใช้ในราชการ หรือช้างเผือกที่ส่งไปบรรณาการกรุงศรีอยุธยา ก็ได้ไปจากป่าเขาหลวงแถบเขาพระสุเมธุ หรือเขาเหมน ทุ่งสง ฉวาง นาบอล ทุ่งใหญ่ ถ้ำพรรณา ลำพูล (พระแสง)นั่นช้างที่จับได้ฝึกหัดแล้วจากป่านี้ นครศรีธรรมราชจะจัดส่งเข้ากรมช้างถึง 3 กรม คือ
    1.กรมช้างกลางตั้งอยู่ที่เวียงสระสำหรับควบคุมช้างที่จับได้ แถบลำพูลและควบคุมพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำตาปี บริเวณปากน้ำ ซึ่งในขณะนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่มี มีแต่ไชยาเก่าที่บ้านดอน สุราษร์ธานี เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456
    2.กรมช้างกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลช้างกลาง เพื่อควบคุมช้างที่จับได้ แถบป่าฉวาง ทุ่งใหญ่ นาบอล ทุ่งสง และกรมช้างกลางจะควบคุมพื้นที่ 4 หัวเมืองอันเป็นยุทธศาสตร์ด้านตะวันตกของเมืองนครศรีธรรมราชคือ หัวเมืองพิปูน หัวเมืองกะเปียด หัวเมืองละอายและหัวเมืองหลักช้างโดยกรมช้างกลางนี้เป็นกำลังหลักของกองทัพช้างของนครศรีธรรมราชมาเป็นเวลานาน
    3.กรมช้างซ้าย ตั้งอยู่ตำบลช้างซ้าย ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอพระพรหมสำหรับพักช้างที่ใช้ตัวเมืองรักษาพระนคร
  ประวัติการจัดตั้ง
      กิ่งอำเภอช้างกลางได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดยการแบ่งเขตท้องที่ของอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอช้างกลาง มีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลช้างกลาง ตำบลหลักช้าง และตำบลสวนขัน ที่ว่าการกิ่งอำเภอตั้ง ณ บ้านควนพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชในเนื้อที่จำนวน 105 ไร่

กลับสู่หน้าแรก