www.tungsong.com

ประวัติ


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ
 
 • ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 •  
  ปัญหาผลผลิตทาง การเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากพื้นที่กิ่งอำเภอช้างกลางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราสวนผลไม้ ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำมาก กิ่งอำเภอร่วมกับบเจ้าหน้าที่ผุ้เกี่ยวข้อง ดำเนินการแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงการจัดหาตลาดและพ่อค้ารายใหญ่มาซื้อถึงสวนของเกษตรกร รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตรกับพ่อค้าด้วย
   
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นปัญหาใหญ่ของกิ่งอำเภอช้างกลาง จะมีราษฎรจำนวนหลายหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกิ่งอำเภอต้องจัดหาน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ
   
  การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจุบันยาเสพติดประเภทยาบ้า เฮโรฮีน สาระเหย ได้แพร่ระบาดเข้าสู่ตำบลหมู่บ้าน ทำให้เยาวชนบางส่วนได้หลงผิดติดยาเสพติดประเภทเหล่านี้อยู่ในอัตราค่อนข้างน่าเป็นห่วง นอกจากนี้ยังมีในกระท่อม ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลวัยทำงาน ทางกิ่งอำเภอร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอช้างกลาง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำให้รู้ถึงโทษของยาเสพติดประเภทนี้ พร้อมทั้งได้จัดชุดออกติดตามจับกุม ทั้งผู้ขายและผู้เสพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
   
  เส้นทางการคมนาคมโดยสภานพื้นที่ของกิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ในฤดูฝน น้ำจะเสาะผิวจราจร และในบางพื้นที่จะถูกน้ำท่วมขังทำให้ผิวจราจรชำรุดเสียหาย และมีฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในเรื่องนี้ทางกิ่งอำเภอจะได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจาณาดำเนินการแก้ไขต่อไป
   
  ที่ดินทำกิน เอกสารสิทธิ์ของราษฎรตำบลสวนขันทับกับที่ราชพัสดุ
   
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่การบุกทำลายป่า การล่าสัตว์ป่า ไม่มีที่ทิ้งขยะและไม่มีสถานที่กำจัดขยะ

  กลับสู่หน้าแรก