www.tungsong.com

ประวัติ


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ 
 • การเมืองการปกครอง
 •  
  กิ่งอำเภอช้างกลางแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน ดังนี้
   
  ตำบลช้างกลาง
    มี 16 หมู่บ้าน
   
  ตำบลหลักช้าง
    มี   7 หมู่บ้าน
   
  ตำบลสวนขัน
    มี   8 หมู่บ้าน
   
  มีองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง คือ
    1. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
    2. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง
    3. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
   
  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต กิ่งอำเภอช้างกลาง 1 คน
   
 • การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 •  
  การศึกษา
   
  1. มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเปิดสอนระดับอาชีวะศึกษาชั้นสูง จำนวน 1 แห่ง
   
  2. โรงเรียนสังกัด สปช. จำนวน 19 แห่ง
   
  3. โรงเรียนกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง
   
  4. โรงเรียนสังกัด สช. จำนวน 4 แห่ง
   
  5. การศึกษาอื่นๆ
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนรวม 1 แห่ง
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด - แห่ง
  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 1 แห่ง
   
  ศาสนา
   
  มีวัดทั้งสิ้น 11 วัดซึ่งในจำนวนนี้มีวัดมะนาวหวานอันเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ.2225 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมษายน 2539 ปัจจุบันมีภิกษุ สามเณร จำนวน ประมาณ 100 รูปโดยพระครูสถิตวิหารธรรม เป็นเจ้าอาวาส
   
 • เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ
 •  
  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนกิ่งอำเภอช้างกลาง ประกอบอาชีพการเกษตรจำนวน 3,503 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำสวนยางพารา 54,520 ไร่ สวนผลไม้2,948 ไร่ พื้นที่ทำนา 7,588 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 4 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 134 แห่ง และร้านพาณิชย์บริการ จำนวน 121 แห่ง
  นอกจากนี้ยังมีงานปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นอีก 5 โรง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลต่าง ๆ ดังนี้
   
    ตำบลช้างกลาง
  จำนวน 3 โรง
   
    ตำบลหลักช้าง
  จำนวน 1 โรง
   
    ตำบลสวนขัน
  จำนวน 1 โรง
   
  สำหรับสวนผลไม้ เกษตรกรกิ่งอำเภอช้างกลาง ได้เร่งรัดปรับปรุงสวนผลไม้ โดยใช้วิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ การใส่ปุ๋ย ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักเป็นการปรับปรุงและบำรุงดิน ควบคู่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ำหยดให้แก่ต้นไม้ด้วย มีการจัดตั้งชมรมชาวสวนผลไม้ และชมรมชาวสวนผลไม้เพื่อการส่งออก ซึ่งคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากิ่งอำเภอช้างกลาง จะเป็นศูนย์กลางของตลาดผลไม้อีกแห่งหนึ่ง ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของกิ่งอำเภอช้างกลาง ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลางสาด กระท้อน และผลไม้อื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก
   
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย
 •  
  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นภารกิจอันสำคัญของกิ่งอำเภอช้างกลาง รวมทั้งปัญหาการแพร่กระจายของยาเสพติดด้วย ซึ่งทางกิ่งอำเภอช้างกลางได้ระดมสรรพกำลังทุกฝ่ายในการป้องกันและปราบปรามให้หมดสิ้น เพื่อความสงบสุขของประชาชนในส่วนรวม หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยมีดังนี้
   
  สภอ.กิ่ง อ.ช้างกลาง
   
  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน (ชรบ.)
   
  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
   
  กลุ่มพลังมวลชนในรูปแบบองค์กรอื่น ๆ เช่น กนช. ลสชบ. ทสปช. อสม.กม. อีกจำนวนมาก
   
 • การอนามัย - สาธารณสุข
 •  
  กิ่งอำเภอช้างกลางไม่มีโรงพยาบาลหรือแม้แต่คลีนิคเอกชน เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปใช้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โรงพยาบาลนาบอน โรงพยาบาลลานสกา สุดแล้วแต่อยู่ใกล้โรงพยาบาลไหน การบริการด้านอนามัยขั้นมูลฐานของกิ่งอำเภอช้างกลาง มีสถานนีอนามัยจำนวน 6 แห่ง

  ลำดับ ชื่อสถานีอนามัย ที่ตั้ง จำนวนเจ้าหน้าที่
  1. สภานีอนามัยบ้านหลักช้าง ม.3 ต.ช้างกลาง มี 4 คน
  2. สภานีอนามัยบ้านหลักช้าง ม.6 ต.หลักช้าง มี 2 คน
  3. สถานีอนามัยบ้านใสคา ม.4 ต.สวนขัน มี 1 คน
  4. สภานีอนามัยบ้านควนส้าน ม.6 ต.ช้างกลาง มี 2 คน
  5. สภานีอนามัยบ้านหน้าเหมน ม.10 ต.ช้างกลาง มี 3 คน
  6. สถานีอนามัยบ้านมะนาวหวาน ม.4 ต.ช้างกลาง มี 4 คน

  กลับสู่หน้าแรก