www.tungsong.com

ประวัติความเป็นมา


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ


 
 • ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ

  กิ่งอำเภอช้างกลางมีศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนากิ่งอำเภอในอนาคตได้ดังนี้
 • 1. ในด้านการผลิต ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร ซึ่งในด้านภูมิประเทศของกิ่งอำเภอช้างกลาง มีลักษณะเป็นที่ราบสลับภูเขา ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายสาย เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอาชีพ รายได้ทั้งภาคเกษตรกรรมและการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม และเป็นผลให้เกิดการพัฒนากิ่งอำเภอเป็นอย่างยิ่ง

  2. กิ่งอำเภอช้างกลาง มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านกลาง ได้แก่ สายนครศรีฯ - บ้านส้อง เป็นต้น ทำให้การเดินทางติดต่อคมนาคมสะดวกรวดเร็ว การค้าขายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรระหว่างอำเภอกับจังหวัดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  3. กิ่งอำเภอช้างกลาง มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพในด้านศาสนา โบราณสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดธาตุน้อยและวัดสวนขัน ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสต่อพุทธศาสตร์ และประชาชนทั่วไปอย่างแพร่หลาย ทำให้ประชาชนต่างเดินทางมานมัสการอยู่เสมอไม่ขาดสายเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่กิ่งอำเภอช้างกลางเป็นอย่างมาก

  4. กิ่งอำเภอช้างกลางมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญมาก ได้แก่ น้ำตกท่าแพ น้ำตกบ้านนา เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้ในอนาคต

  5. ประชาชนในท้องที่กิ่งอำเภอช้างกลางส่วนใหญ่มีการตื่นตัวในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การประกอบอาชีพตลอดจนการมีส่วนร่วมทำให้ประชาชนมีความสามารถและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐและหน่วสยงานอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นผลให้การพัฒนากิ่งอำเภอได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

 • จุดมุ่งหมายของอำเภอประจำปี 2544
 •     1.1 นโยบายของอำเภอ

  เนื่องจากกิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นกิ่งอำเภอที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ซึ่งแยกออกมาจากอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้การปกครองและการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายที่จะพัฒนาให้กิ่งอำเภอช้างกลางมีความเจริญในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการกินดีอยู่ดี มีความสุข มีงานทำ ฯลฯ และจะส่งผลให้กิ่งอำเภอช้างกลางเจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคตอันใกล้นี้

      1.2 จุดมุ่งหมายของอำเภอประจำปี 2544

  - เพื่อพัฒนาให้กิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นแหล่งเศรษฐกิจการเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตร

  - เพื่อให้กิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นเมืองที่มีการคมนาคมที่สะดวกทุกหมู่บ้าน

  - เพื่อให้กิ่งอำเภอช้างกลาง มีประชาชนพลเมืองที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

  - ให้กิ่งอำเภอช้างกลางเป็นเมืองที่ปลอดเอดส์

  - ให้กิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม และศาสนา

  - ให้กิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว

 • แนวทางในการพัฒนาอำเภอ ประจำปี 2543

     2.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพคน และชุมชน

  วัตถุประสงค์

  1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชน ครอบครัว

  2) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

  3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ

  เป้าหมาย

  พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของคน ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนได้

  แผนงานย่อยและโครงการรองรับ

  1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน

  2) โครงการหมู่บ้านปลอดอาชญากรรม/ปลอดยาเสพติด

  3) โครงการปลอดอุบัติเหตุ

  4) โครงการสาธารณสุขมูลฐาน

  5) โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  6) โครงการพัฒนาครอบครัว

  7) โครงการสร้างหอกระจายข่าว/สร้างที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

  8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

  2.2 แนวทางการฝึกอบรม การมีงานทำ และรายได้

       วัตถุประสงค์

  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคนในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมี รายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

       เป้าหมาย

  พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประชาชนในการประกอบอาชีพ และให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

       แผนงานย่อย/โครงการ

  1) โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ

  2) โครงการจัดหาและบำรุงแหล่งน้ำ

  3) โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างถนน

  4) งานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

  5) งานส่งเสริมอาชีพ

  6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

  2.3 แนวทางฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ

        วัตถุประสงค์

  1) เพื่อพัฒนาท้องที่อย่างมีระบบ และสภาพแวดล้อมที่ดี

  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

       เป้าหมาย

      เพื่อพัฒนาฟื้นฟู บูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกิ่งอำเภอ ช้างกลางให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์วิทยา และการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น

       แผนงานย่อย/โครงการรองรับ

  1) งานอนุรักษ์ดินและน้ำ

  2) โครงการจัดการดินและปุ๋ย

  3) โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ

  4) โครงการขุด/ขุดลอกสระน้ำ

  2.4 แนวทางเพิ่มบทบาทของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

       วัตถุประสงค์

  1) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง

  2) เพื่อให้องค์กรประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมดำเนินงานกับภาครัฐ ใน กิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป

       แผนงานย่อย/โครงการรองรับ

  1) งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

  2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

  3) โครงการฝึกอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  4) โครงการพัฒนาตำบล

  5) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน


 • กลับสู่หน้าแรก