www.tungsong.com

ประวัติ


ลักษณะทั่วไป


การเมืองการปกครอง


สถานที่ท่องเที่ยว


ผลการพัฒนาอำเภอในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาความต้องการ


วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้าน/สาขา


ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ข้อเสนอแนะ
 
 • ลักษณะทางกายภาพ
 •  
  กิ่งอำเภอช้างกลาง ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 236 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
   
    ทิศเหนือ
    จดอำเภอฉวาง
   
    ทิศใต้
    จดอำเภอนาบอน
   
    ทิศตะวันออก
    จดอำเภอลานสกา
   
    ทิศตะวันตก
    จดอำเภอนาบอน อำเภอฉวาง
   
 • ลักษณะภูมิประเทศ
 •  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของกิ่งอำเภอช้างกลาง เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ประกอบด้วย ป่า เป็นป่าละเมาะ และภูเขา พื้นที่โดยทั่วไปปลูกยางพารา สวนผลไม้ และทำนาในเขตพื้นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งต้นกำเนิด แม่น้ำตาปี ได้แก่ คลองจัง คลองมิน คลองจันดีใหลลงสู่คลองฉวาง และมีภูเขาสำคัญได้แก่ เขาหลวง เขาธง เขาเหมม ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้เป็นสิ่งเอื้ออำนวยและเหมาะต่อการพัฒนาทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นอย่างดียิ่ง
   
 • ลักษณะภูมิอากาศ
 •  
  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ
      * ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
      * ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม
   
 • ประชากร
 •  
  กิ่งอำเภอช้างกลางมีประชากรจำนวน 31,043 คน แยกเป็นชาย 15,501 คนเป็นหญิง 15,501 คนโดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 150 คนต่อตารางกิโลเมตร ตำบลที่มีประชากรมากที่สุด คือตำบลช้างกลางจำนวน 18,031 คน รองลงมาคือ ตำบลหลักช้างกลาง จำนวน 7,779 คน และตำบลสวนขัน จำนวน 5,233 คน
   
 • พื้นที่และการใช้ประโยชน์
 •  
  สืบเนื่องจากการที่บริเวณกิ่งอำเภอช้างกลางเป็นป่า และต่อมาราษฎรได้เข้ามาทำมาหากิน ทำสวนยาง สวนผลไม้ นาข้าว อาศัยอยู่กันเป็นหย่อม ๆ โดยมีบริเวณพักอาศัยกระจายตัวตามที่ดินทำกิน และเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น การตั้งบ้านเรือนก็หนาแน่นขึ้น และกระจายไปตามแนวเส้นทางคมนาคม ทำให้บริเวณชุมชนยังขาดการเกาะกลุ่มของชุมชน
  การถึอครองที่ดิน กิ่งอำเภอช้างกลางได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรมีรายละเอียด ดังนี้
      -   โฉนดที่ดิน          จำนวน   92  แปลง
      -   หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส. 3 ก.)   จำนวน  7,756 แปลง
      -   หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 )   จำนวน  1,243  แปลง
      -   หนังสือสำคัญสำหรับที่หลาวง (น.ส.ล.)   จำนวน  -  แปลง

  กลับสู่หน้าแรก