การแพทย์แผนไทย ยาจากพืชสมุนไพรเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากธรรมชาติ อันมีค่ายิ่งของเราชาวไทย ที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ ต่อมาเมื่อมีการนำระบบการแพทย์ทางตะวันตกเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้การแพทย์แผนไทยค่อย ๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของเรา     อ่านรายละเอียด...
<%Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") hitsfile = Server.MapPath("counter/cgi-bin/counter.txt") Set instream= FileObject.OpenTextFile (hitsfile, 1, False ) ' เรียกค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมจากไฟล์ counter.txt oldhits = instream.ReadLine ' เก็บค่าเข้าตัวแปร oldhits newhits = oldhits + 1 ' บวกค่าด้วยหนึ่งแล้วเก็บเข้าตัวแปร newhits Set outstream= FileObject.CreateTextFile (hitsfile, True) OutStream.WriteLine(newhits) ' เก็บค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมที่อยู่ในตัวแปร newhits เข้าไปในไฟล์ counter.txt l=Len(newhits) ' เก็บจำนวนตัวอักษร(จำนวนหลัก)ของตัวแปร newhits ไว้ในตัวแปร l For i = 1 to l ' วนการทำงานจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่ l num = Mid(newhits,i,1) ' ตัดตัวเลขออกมาที่ละตัว display = display & "" ' แสดงรูปตามหมายเลขแล้วเก็บเข้าตัวแปร display Next%> ตัวนับการเยี่ยมขมแบบรูปภาพ คุณเป็นบุคคลที่  <%=display%> ที่เข้าเยี่ยมชม
Start 14 มีนาคม 2545

บ ร ร ณ า นุ ก ร ม
สมุนไพร นอกจากจะสามารถใช้สดๆ กินสดๆ หรือกินเป็นอาหารแล้ว ยังมีวิธีการปรุงยาสมุนไพรมากมาย หลายวิธีเพื่อให้ได้สมุนไพรในรูปแบบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค ใช้ได้สะดวก มีรสและกลิ่นที่ชวนกิน อีกทั้งสะดวกในการพกพา และที่สำคัญ สามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วย    การปรุงสมุนไพรขึ้นใช้เองนั้น ผู้ใช้จะมั่นใจในคุณภาพและความสะอาดของยาสมุนไพร
  อ่านรายละเอียด...

  ลำต้น. ใบ. ดอก.
 ผล.  เมล็ด.

  หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร
       สำนักงานข้อมูลสมุนไพร

  สมุนไพรกับความงาม
  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
  ศูนย์แสดงนิทรรศการ
ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย ฯ
  สมุนไพรดอทคอม
 ใช้ยาสมุนไพร..ต้องระวังอะไร?
 อาการไอ..ทำยังไงหาย?
 ดื่มน้ำ 5 แก้ว รักษาโรค
 สรรพคุณชาสมุนไพรไทย
 สวยง่าย ๆ ด้วยว่านหางจระเข้
 หลักสุขภาพไทย 12 ประการ


แลกเปลี่ยนประสบการณ์สมุนไพร
ตั้งหัวข้อใหม่ <% pageLen = 5 pageNo = request.QueryString("pageNo") if pageNo ="" then pageNo =1 Dim Conn Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "DSN=samunpai" Sql="Select * from question order by qNo desc" Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open Sql,Conn,1,3 Nrecord =RS.Recordcount RS.pageSize = pageLen totalPage = RS.PageCount if not RS.EOF then RS.absolutePage = pageNo %> <% recNo = 1 Do While Not RS.EOF and recNo <= pageLen %> <% RS.MoveNext recNo=recNo+1 Loop RS.Close Conn.Close %>
<%= "เรื่อง" & right("0000" & RS("qNo"),5) %>   "> <%=RS("Topic")%> - <%=RS("Name")%> - <%=day(RS("Date"))%>/<%=month(RS("Date"))%>/ <%=right(year(RS("Date")),2)%>(<%=RS("answer")%>)

ดูทั้งหมด..คลิกที่นี่...