www.tungsong.com
กลับหน้าแรก
ด้านกายภาพ
การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพและโอกาส
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  6.1 ทรัพยากรดิน
 
เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียว เหมาะแก่การทำนา และบางแห่งเห็นดินเลนน้ำเค็ม ขึ้นท่วม
  6.2 ทรัพยากรน้ำ
 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 117 มม./เดือน หรือ 1,404 มม./ปี ประกอบกับได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุม 2 ด้าน คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีแม่น้ำลำคลองหลายสายทั่วถึงทุกตำบล หมู่บ้าน แต่ที่สำคัญ คือแม่น้ำปากพนัง คลองสุขุม คลองบางจาก คลองบางไทร และคลองบางไทร
  6.3 ทรัพยากรป่าไม้
 
อำเภอปากพนังมีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชายเลนซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม ต่าง ๆทุกด้าน
  ย้อนขึ้น