www.tungsong.com
กลับหน้าแรก
ด้านกายภาพ
การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพและโอกาส
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 
2. ด้านการเมือง การปกครอง
  2.1 หน่วยงานสังกัดภูมิภาค
 
จำนวน 15 ส่วนราชการ ได้แก่
-  ที่ว่าการอำเภอปากพนัง
-  สำนักงานพัฒนาการชุมชนอำเภอ
-  สำนักงานที่ดินอำเภอ
-  สำนักงานสหกรณ์อำเภอ
-  โรงพยาบาลปากพนัง
-  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
-  สำนักงานสรรพสามิตอำเภอ
-  สำนักงานประมงอำเภอ
-  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
-  สำนักงานสรรพากรอำเภอ
-  สำนักงานป่าไม้อำเภอ
-  สำนักงานเกษตรอำเภอ
-  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
-  สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง
-  สำนักงานสัสดีอำเภอ
  2.2 หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง จำนวน 6 หน่วย ได้แก่
 
-  สำนักงานชลประทานที่ 11
-  เรือนจำจังหวัดปากพนัง
-  ศาลจังหวัดปากพนัง
-  สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดปากพนัง
-  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-  คลังจังหวัดสาขาปากพนัง
  2.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
 
-  ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช (องค์การสะพานปลา)
-  สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนัง
-  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนัง
-  องค์การโทรศัพท์อำเภอปากพนัง
-  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอปากพนัง
-  ธนาคารออมสิน
  2.4 สถิติการเลือกตั้ง
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพนัง
-  ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 15,986 คน แยกเป็น ชาย 7,808 คน หญิง 8,178 คน
-  ยอดผู้ใช้สิทธิทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 10,607 คน แยกเป็น ชาย 4,996 คน หญิง 5,611 คน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-  ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 77,623 คน แยกเป็น ชาย 38,097 คน หญิง 39,0526 คน
-  ยอดผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 37,895 คน แยกเป็น ชาย 19,016 คน หญิง 18,879 คน
สมาชิกวุฒิสภา (ไม่รวมในเขตเทศบาล)
-  ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 61,712 คน แยกเป็น ชาย 30,694 คน หญิง 31,018 คน
  ย้อนขึ้น