www.tungsong.com
กลับหน้าแรก
ด้านกายภาพ
การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพและโอกาส
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 
ด้านสังคม
  4.1 การศึกษา
    สถานศึกษาสังกัด จำนวน(โรงเรียน) จำนวนห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน
    สปอ. 70 599 733 10,949
    สศ. 4 58 244 4,538
    สช. 19 194 223 7,300
    อาชีวะ(เทคโนฯ) 1 33 67 1,182
       ที่มา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปากพนัง
       ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มสนใจ 6 กลุ่ม
วิชาชีพระยะสั้น 11 กลุ่ม
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 96 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
      การศึกษาอื่น ๆ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกรวม 14 แห่ง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 11 แห่ง
หน่วยอบรมประชาชนตำบล - แห่ง
  4.2 การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 
-  การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 98.49 ศาสนาอื่น ๆ ประมาณ 1.51%
-  มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา วัด,ที่พักสงฆ์ จำนวน 63 แห่ง มัสยิด จำนวน 3 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
-  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นศูนย์กลางทางประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของภาคใต้ อาทิ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งตามตำนานได้เริ่มต้นที่อำเภอปากพนัง ประเพณีลากพระ เดือน 11 แรม 1 ค่ำ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด นอกจากนั้นความสืบเนื่องจาการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
  4.3 การสาธารณสุข
  1) มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้
-  โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
-  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 25 แห่ง
-  สำนักงานส่วนมาเลเซีย จำนวน - แห่ง
-  สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน 7 แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 12 แห่ง
2) จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
-  แพทย์ จำนวน 3 คน
-  ทันตแพทย์ จำนวน 1 คน
-  เภสัชกร จำนวน 2 คน
-  พยาบาล จำนวน 45 คน
-  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 90 คน
-  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำนวน 35 คน
-  อาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส.,อสม.) จำนวน 1,183 คน
3) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
4) หอกระจายข่าว จำนวน 135 แห่ง ครอบคลุมได้ร้อยละ 100
  4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
-  สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง
-  สถานีตำรวจภูธรตำบลเกาะทวด
  ย้อนขึ้น