www.tungsong.com
กลับหน้าแรก
ด้านกายภาพ
การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพและโอกาส
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 
1. ด้านกายภาพ
  1.1 ลักษณะที่ตั้ง
 
อำเภอปากพนังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอำเภอปากพนัง ตั้งอยู่ถนนชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก (ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง) ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศาลากลาง) ประมาณ 36 กิโลเมตร การติดต่อกับจังหวัดโดยทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4012
  1.2 เนื้อที่
 
มีเนื้อที่ 459.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 287,443.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1.3 อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอเฉลิม พระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
  1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
 
สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ไม่มีภูเขาหรือเนินสูง ด้านตะวันออก มีสันทรายแคบ ๆทอดยาวจากทิศใต้ไปทิศเหนือ กว้างประมาณ 200 - 300 เมตร ยาวประมาณ 44 กม. ปากบางจาก เป็นดินเลนน้ำเค็มขึ้นท่วม เป็นป่าชายเลน เป็นที่จับสัตว์น้ำทะเล นอกนั้นเป็นที่ราบดินเหนียวใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ทำนา และเพาะปลูกพื้นที่อื่น ๆ - ภูเขา ไม่มี - แม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปากพนัง คลองสุขุม คลองบางจาก คลองบางไทร และคลองหัวไทร นอกจากนั้นเป็นลำคลองเล็ก ๆ อีกหลายสายกระจัดกระจายทั่วถึงทุกตำบล
  1.5 ภูมิอากาศ
 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนมกราคม
  1.6 พื้นที่และการใช้ประโยชน์
 
ส่วนใหญ่พื้นที่ของอำเภอปากพนัง ใช้พื้นที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งมีประมาณร้อยละ 90 ได้แก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประมง และ การทำนา
  1.7 การปกครอง
  แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็น 17 ตำบล 136 หมู่บ้าน ดังนี้
1) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก มี 6 หมู่บ้าน
2) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก มี 4 หมู่บ้าน
3) ตำบลหูล่อง มี 7 หมู่บ้าน
4) ตำบลบางพระ มี 4 หมู่บ้าน
5) ตำบลคลองน้อย มี 16 หมู่บ้าน
6) ตำบลคลองกระบือ มี 12 หมู่บ้าน
7) ตำบลป่าระกำ มี 11 หมู่บ้าน
8) ตำบลเกาะทวด มี 8 หมู่บ้าน
9) ตำบลบ้านใหม่ มี 8 หมู่บ้าน
10) ตำบลบางศาลา มี 9 หมู่บ้าน
11) ตำบลบางตะพง มี 4 หมู่บ้าน
12) ตำบลชะเมา มี 7 หมู่บ้าน
13) ตำบลบ้านเพิง มี 8 หมู่บ้าน
14) ตำบลปากแพรก มี 9 หมู่บ้าน
15) ตำบลขนาบนาก มี 10 หมู่บ้าน
16) ตำบลท่าพญา มี 9 หมู่บ้าน
17) ตำบลแหลมตะลุมพุก มี 4 หมู่บ้าน - เทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปากพนัง - มีสุขาภิบาล - แห่ง - มีองค์การบริหารส่วนตำบล 17 แห่ง (ครบทุกตำบล) - มีสภาตำบล - แห่ง
  1.8 ประชากร
 
มีประชากรทั้งสิ้น 117,252 คน แยกเป็นชาย 58,383 คน หญิง 58,869 คน มีความหนาแน่นแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 254.95 คน/ตารางกิโลเมตร
    ตำบล   ชาย(คน)   หญิง(คน)   รวม
    ในเขตเทศบาล 12,445 12,497 24,942
    ตำบลคลองน้อย 6,213 6,436 12,649
    ตำบลป่าระกำ 2,941 3,042 5,983
    ตำบลชะเมา 2,004 1,963 3,983
    ตำบลคลองกระบือ 3,564 3,511 7,075
    ตำบลเกาะทวด 3,226 3,326 6,552
    ตำบลบ้านใหม่ 2,166 2,130 4,296
    ตำบลหูล่อง 2,787 2,674 5,455
    ตำบลแหลมตะลุมพุก 1,235 1,120 2,364
    ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 2,634 3,102 5,736
    ตำบลบางศาลา 1,323 1,503 2,826
    ตำบลบางพระ 2,253 2,289 4,452
    ตำบลบางตะพง 619 602 1,221
    ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 4,316 4,162 8,478
    ตำบลบ้านเพิง 1,732 1,731 3,463
    ตำบลท่าพญา 2,708 3,022 5,730
    ตำบลปากแพรก 2,065 2,034 4,099
    ตำบลขนาบนาก 2,882 2,783 5,665
       อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร
    ข้อมูลประชากร   2540   2541   2542
    อัตราการเกิดต่อประชากร 1,000 คน 11.33% 13.28% 4.42%
    อัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน 3.39% 5.01% 1.65%
    อัตราการเพิ่มของประชากร (ร้อยละ) 0.81% 8.86% 0.66%
  ย้อนขึ้น