www.tungsong.com
กลับหน้าแรก
ด้านกายภาพ
การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพและโอกาส
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  5.1 การคมนาคม
 
การคมนาคมติดต่อระหว่างอำภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
 
-  ทางหลวงแผ่นดิน 4013 (ตอนปากพนัง - หัวไทร)
-  ทางหลวงจังหวัด 4012 (ปากพนัง - นครศรีฯ)
-  ทางหลวงจังหวัด สายปากพนัง - บ้านชายทะเล
-  ทางหลวงจังหวัด สายบางยา - เกาะฝ้าย
-  ทางหลวงจังหวัด สายเทศบาลเมืองปากพนัง - บ้านชายทะเล
-  ทางหลวงจังหวัด สายบ้านบางสระ - บ้านเกาะรุ้ง
-  ทางหลวงจังหวัด สายเลียบชายทะเล - แหลมตะลุมพุก
-  ถนนสายบ้านบางฉัตร - บ้านท่าพญา
-  ถนนสายวัดสระ - บ้านหนองศรีพรหม
-  ถนนสายบ้านท่าเข็น - บ้านบางฉัตร
-  ถนนสายบ้านตลุมพอ - บ้านคันธง
-  ถนนสายหมู่ที่ 3 - 5 ตำบลคลองน้อย
-  ถนนสายบ้านท่าเนินทรัพย์ - วัดบางอุดม ท่าเนินนำทรัพย์
-  ถนนสายบ้านบางวัง - บ้านชายทะเล
-  ถนนสายบ้านบางพระ
-  ถนนสายบ้านเกาะจาก
-  ถนนสายบ้านหัวแค
-  ถนนสายบ้านปากคลอง
-  ถนนสายบ้านวัดลาว
-  ถนนสายบ้านท้องโกงกาง
-  ถนนสายบ้านบางทวด - บ้านบางผึ้ง
-  ถนนสายหมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย
-  ถนนสายบ้านประชาธิปัตย์
-  ถนนสายบ้านบางเนียน - หัวแค
-  ถนนสายบ้านบางปอ
-  ถนนสายบ้านบางมะขาม
-  ถนนสายริมคลองสุขุม
-  ถนน รพช.บ้านบางไชปก
-  ถนนสายบ้านขนาบนาก
-  ถนนสายสามแยกบางไทรนนท์ - คลองบางไทร
-  ถนนสายสามแยกหน้าวัดบางคุระ
-  ถนนสายบางบูชา
     สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านเป็นสภาพถนนลูกรัง จำนวน 25 สาย
  5.2 การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร
 
-  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 2 แห่ง
-  มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยมีจำนวนคู่สาย 2 คู่สาย
-  มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
  5.3 การสาธารณูปโภค
 
-  มีการประปาระดับอำเภอและตามตำบล หมู่บ้าน ดังนี้
1) การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การประปาอำเภอปากพนัง
2) การประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
แหล่งน้ำกิน - น้ำใช้ ประเภทอื่น
        1) บ่อน้ำบาดาล จำนวน 15 บ่อ
        2) บ่อน้ำตื้น จำนวน 250 บ่อ
        3) ถังเก็บน้ำ จำนวน 970 แห่ง
        4) โอ่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 15,760 ใบ
  ย้อนขึ้น