หน้าแรก

 http://www.tungsong.com 

  | สภาพทั่วไป | ประวัติเทศบาล  | โครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม | ด้านการเมืองการบริหาร |
 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการบริหาร
 

สภาพด้านการเมืองการบริหาร

            การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และนายกเทศมนตรีมีหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น และ
การให้บริการสนองความต้องการของประชาชน

 

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาล

              การบริหารโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือเป้าหมายของเทศบาลบริการประชาชนตามรูปแบบศูนย์บริการร่วมชื่อ Call Center  ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล เป็นตัวกำหนดทิศทางในการให้บริการของเทศบาล

              กระจายอำนาจการบริหารงานสู่ชุมชนในรูปแบบองค์การบริการชุมชน (อบช.) ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารของเทศบาล

              บริหารงานยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี GOOD GOVERNANCE บริหารแบบโปร่งใส มีคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับการบริหารงานเทศบาล และการบริหารงานพัฒนาชุมชนของ อบช.

            คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

                    1.  นายทรงชัย

วงษ์วัชรดำรง

นายกเทศมนตรี

                    2.  นายสมใจ

จิตวิรัตน์นุกูล

รองนายกเทศมนตรี

                    3.  นายสมใจ

สมศิริ

รองนายกเทศมนตรี

                    4.  นายธนคม

เจริญฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรี

                    5.  นายประเวช

พรหมปาน

เลขานุการนายกเทศมนตรี

                    6.  นายนุกูล

ฉลาดแฉลม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                    7.  นายอานนท์

นัจสถาปนิก

เที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

            สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

                    1.  นายวัชระ

วสุนธราภิวัฒก์

ประธานสภาเทศบาล

                    2.  นายเมษา

ธนาวุฒิ

รองประธานสภาเทศบาล

                    3.  นางสาวสมฤดี

หวังวณิชชากร

สมาชิกสภาเทศบาล

                    4.  นายมนตรี

กัลยา

สมาชิกสภาเทศบาล

                    5.  นายอาคม

ชนินทรเทพ

สมาชิกสภาเทศบาล

                    6.  นายชนะพัฒน์

ชัยวิริยะกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล

                    7.  นางปัทมา

ชินชฎาธาร

สมาชิกสภาเทศบาล

                    8.  นายโสภณ

โมรา

สมาชิกสภาเทศบาล

                    9.  นายประจิน

เนื้อเขียว

สมาชิกสภาเทศบาล

                    10.นายจรัล

อินทรสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

                    11.พ.ต.ประกอบ

รัตนสุภา

สมาชิกสภาเทศบาล

                    12.นายอุดม

ปิ่นแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

                    13.นายนคร

ทองคำ

สมาชิกสภาเทศบาล

                    14.นายปฏิภาณ

เสนะคุณ

สมาชิกสภาเทศบาล

                    15.นายปัญญา

จินาวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

                    16.นายสุรพงษ์

ลิมจุฑามาศ

สมาชิกสภาเทศบาล

                    17.นายอำนวย

เพ็งจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

                    18.นายโสภณ

เมืองทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

 

            

ก่อนหน้า       

หน้าต่อไป