หน้าแรก

 http://www.tungsong.com 

  | สภาพทั่วไป | ประวัติเทศบาล  | โครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม | ด้านการเมืองการบริหาร |
 

ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน            

            

          ด้านโครงสร้างพื้นฐานขอเทศบาลเมืองทุ่งสงมุ่งพัฒนาศักยภาพ และลักษณะทางกายภาพปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างสาธารณูปการส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว และให้มีความน่าอยู่อาศัยเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล มีดังนี้
          การคมนาคม การจราจร
เทศบาลเมืองทุ่งสง การคมนาคมทางบกจะมีทางหลวงต่างๆ และทางรถไฟเป็นทางติดต่อกับชุมทางต่าง ๆ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตได้อย่างสะดวก การคมนาคมรถไฟมีสถานีรถไฟ ชุมทางทุ่งสงเป็นสถานีที่สำคัญ และสะดวกในการเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาล ส่วนการคมนาคมทางรถยนต์สามารถเดินทางตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 (สายเอเซีย สุราษฎร์ธานี อำเภอร่อนพิบูลย์) เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมติดต่อระหว่างอำเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง) เริ่มจาก เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปาก แพรก อำเภอทุ่งสง ผ่านตำบลชะมาย ตำบลที่วัง ตำบลกะปาง ไปอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอำเภอทุ่งสง เป็นต้น
            

            

โทรคมนาคม  ได้แก่

                       
โทรศัพท์                         อินเตอร์เน็ต
การสื่อสาร

          โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่
          โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
          จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ 5 ชุมสาย  คือทุ่งสง นาบอน ที่วัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ควนไม้แดง
          ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 พื้นที่  คือที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง
            

          สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์  ในเขตเทศบาล และสามารถติดตาม  ข่าวสารจากสถานีนอกเขตพื้นที่ หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 14 ชุมชน ตามจุดต่าง ๆ            

หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่   6   แห่ง ดังนี้
          สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง
          สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
          เทศบาลเมืองทุ่งสง (คลื่นบรรเทาฯ)
          ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง, อปพร
          มูลนิธิต่าง ๆ  (ประชาร่วมใจ
,ไต้เต๊กตึ้ง,สว่างธรรมสถาน)            

            

ก่อนหน้า

หน้าต่อไป