หน้าแรก

 http://www.tungsong.com 

  | สภาพทั่วไป | ประวัติเทศบาล  | โครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม | ด้านการเมืองการบริหาร |
 

ประวัติเทศบาลเมืองทุ่งสง

 

          ตำบลปากแพรก  .ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลตำบลปากแพรก " โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี " นายเนย ศิลปรัศมี " เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547  
          การเปลี่ยนแปลงเทศบาล  ดังนี้
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2483 โดยมีเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ปัจจุบันเทศบาลเมืองทุ่งสง มีพื้นที่ 7.17 ตารางกิโลเมตรความเป็นมาของเครื่องหมายเทศบาลตราเครื่องหมายรูปเจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขา
          ความหมาย รูปเจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งรูปเจดีย์เป็นปูชนีย์วัตถุทางศาสนาที่สำคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาพท้องที่อำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นที่ตั้งเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบและ สลับซับซ้อน จึงใช้รูปเจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขาเป็นตราเครื่องหมายประจำเทศบาล

 

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ ในพื้นที่ราบมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร่ และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล 4 ลูก ได้แก่ภูเขาแจ่ม ภูเขาชัยชุมพล ภูเขาปรีดี และภูเขาราบ
          ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดตั้งสถานีตรวจวัดภูมิอากาศขึ้นที่สวนพฤกษาสิรินธรจึงใช้สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศของสวนพฤกษาสิรินธรมาเป็นข้อมูลด้านภูมิอากาศของพื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้
          ฤดูกาล สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ฤดูกาล

          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วยเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม

          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีช่วงความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย ดังนั้น จึงทำให้มีฝนตกมากและเนื่องจากจังหวัดตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ทำให้มีผนตกมากในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้อำเภอทุ่งสงไม่มีฤดูหนาว มีเพียงฤดูร้อนและฤดูฝนที่ยาวนาน

          ปริมาณน้ำฝน จากสถิติภูมิอากาศจะมีฝนตกตลอดปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   จะมีปริมาณฝนตกชุกกว่าลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับกระแสลมจากมรสุมไม่เต็มที่ เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า 0.06 มิลลิลิตร ส่วนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีประมาณ 2,364.2 มิลลิลิตรต่อปี

          อุณหภูมิ อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.32 องศาเซลเซียส เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกจึงได้รับอิทธิพลจากสมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดฝ่านอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื่นมาก จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่สูงมากนัก เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน เฉลี่ย 36.4 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส

 
 

ก่อนหน้า      

หน้าต่อไป