หน้าแรก

 http://www.tungsong.com 

  | สภาพทั่วไป | ประวัติเทศบาล  | โครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม | ด้านการเมืองการบริหาร |
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

          โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง จากอดีต มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ถดถอยปี 2540 เป็นต้นมาและส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง ซึ่งอดีตการค้า และการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นและชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการจ้าง แรงงานและการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล และส่งผลให้รายรับหมวดภาษีอากรลดลง ปัจจุบัน ปี 2547 สภาวะเศรษฐกิจเมืองทุ่งสงดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ  เช่นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของท้องถิ่นทุ่งสง ราคาสูง ภาคการใช้จ่ายของประชาชนในเมืองทุ่งสงจึงมีมากขึ้น
          ในส่วนของสภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้าและการบริการ ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สำคัญในเขตเทศบาล มีโครงสร้างสรุปได้ ดังนี้

1.รายได้/ประชากร  รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 45,088 บาทต่อคนต่อปี (เฉพาะในชุมชน 17 ชุมชน ไม่รวมย่านการค้า)

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูล จปฐ 2549 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองทุ่งสง
 

2.การพาณิชยกรรมและบริการ

             2.1 สถานีบริการน้ำมัน      2           แห่ง
             2.2
ตลาดสด                       1           แห่ง
             2.3
ร้านค้าทั่วไป                 435       แห่ง
             2.4
สถานประกอบเทศพาณิชย์
                   2.4.1
สถานธนานุบาล   1          แห่ง
                   2.4.2
โรงฆ่าสัตว์            1          แห่ง
             2.5
สถานประกอบการด้านการบริการ
                   2.5.1
โรงแรม                 5          แห่ง
                   2.5.2
ธนาคาร                 10       แห่ง
                   2.5.3
โรงภาพยนตร์      1         แห่ง
             2.6
สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตาม พ... สาธารณสุข   346   แห่ง
             2.7
การอุตสาหกรรม
                   2.7.1
โรงงาน                  2         แห่ง

 

การท่องเที่ยว

           1)  การค้าและบริการ ประกอบด้วย
                 -ร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด
  จำนวน   120      ร้าน
                 -ร้านอาหารเครื่องดื่ม
   ร้านน้ำชา      จำนวน   226      แห่ง
                 -ร้านเสริมสวย
                                     จำนวน    89       แห่ง
                 -โรงพิมพ์
                                              จำนวน    2         แห่ง
                 -สถานบันเทิง
                                       จำนวน    6         แห่ง
                 -ตลาดสดและตลาดพืชผลทางการเกษตร
  จำนวน  1 แห่ง
                 -สถานีบริการน้ำมัน
                             จำนวน   4          แห่ง
           2)  โรงแรมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
มี จำนวน  5  แห่ง จำนวนห้องพักรวม 195 ห้อง
           3)  ด้านการธนาคารและการเงิน

                 -ประกอบด้วยธนาคาร
10 แห่ง
           4)  การท่องเที่ยว

                 -สวนสาธารณะถ้ำตลอด
                 -สวนพฤกษาสิรินธร
                 -สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ 72 พรรษา
                 -พระโพธิสัตว์กวนอิม ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

           5)
ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาล

              
แบ่งตามฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
               1.
กลุ่มพ่อค้า                                           มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง
               2.
กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ               มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
               3.
กลุ่มอาชีพอิสระ                                 มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
               4.
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน                                มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ

กลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ

          จะอยู่ในย่านการถนนชนปรีดา ตลาดสดและอาคารพาณิชย์ติดถนนใหญ่  ฯลฯ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง มีความต้องการให้เทศบาลบริการ อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับเทศบาลด้วยความรวดเร็ว ให้เกียรติประชาชน ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล ศูนย์ออกกำลังกาย และขอให้มีความสะดวกในการสัญจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสะอาด ปราศจากขยะและสัตว์พาหะนำโรคความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของบ้านเมือง

กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

           จะกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณบ้านจัดสรรและข้าราชการ และกระจายอยู่ในตรอก ซอย มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง มีความต้องการด้านบริการจากเทศบาลน้อย สามารถช่วยเหลือตนเองเป็น  ส่วนใหญ่มีความต้องการจากเทศบาล เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี ความสะอาดในที่อยู่อาศัย ตรอก ซอย และในถนน/ซอย ต้องการถนนลาดยาง ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และต้องการให้เทศบาลสวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตา

กลุ่มอาชีพอิสระ

          กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ตามตึกแถวที่ไม่มีการประกอบการค้า หมู่บ้านจัดสรร มีความต้องการให้เทศบาลบริการอย่างมีเกียรติ เมื่อมาติดต่อกับเทศบาล ต้องการรับรู้ข่าวสารของเทศบาล ต้องการน้ำสะอาด ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องการ ถนน ตรอก/ซอย ลาดยางหมด ต้องการระบบการระบายน้ำที่ดี

            

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

          รวมถึงผู้ว่างงาน จะอยู่ตามแหล่งท้ายซอย ด้านหลังอาคารพาณิชย์ ย่านการค้า ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ต้องการให้เทศบาลเป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ต้องการทำงาน รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ดูแลสุขภาพอนามัย ต้องการเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน  การศึกษาของบุตร ปัญหาวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ฯลฯ รายได้ประชากรในเขตเทศบาล  ประชากรมีรายได้โดยเฉลี่ย  45,088   บาทต่อคนต่อปี ( เฉพาะในชุมชนชน 17 ชุมชนไม่รวมย่านการค้า)        

            

ก่อนหน้า       

หน้าต่อไป