ผ้าทอเมืองนคร เป็นหัตกรรมที่ขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักกันดีทั้งในภาคใต้และในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมา โดยเฉพาะ "ผ้ายกทอง" ผ้ายกทองนี้ถือว่าเป็นของที่มีไว้เฉพาะเจ้าเมือง หรือข้าราชการผู้ใหญ่ในวัง และคหบดีเท่านั้น ส่วนข้าราชการและราษฎรทั่วไปนิยมนุ่งผ้ายกลายธรรมดา
        ชาวนครศรีธรรมราชรับวิธีการทอผ้าอันเลื่องชื่อมาจากแขกเมืองไทรบุรี ที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยพระยานคร (น้อย)