www.tungsong.com
                                   
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ
ทิศทางการพัฒนาอำเภอ

 • ด้านเกษตรกรรม
 • "นครแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน" การพัฒนาหลัก 8 ทิศทาง คือ
  1.  พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ
  2.  ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น
  3.  ชีวิตมีคุณภาพทั่วแผ่นดิน
  4.  เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม
  5.  เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่
  6.  สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม
  7.  สู่ศินย์กลางภูมิภภาคน่านิยม
  8.  ประชาคมรวมพลังสร้างนคร

 • นโยบายของจังหวัด
 • 1.  พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมที่ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานของภาคใต้
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองหลักทางอุตสาหกรรมทั่วไปในเขตชายฝั่งทะเลภาคใต้
  3.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับขึ้นสู่สภาพที่เป็นแนวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้
  4.  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศูนย์กลางศาสนา วัฒนธรรม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ         ประเทศ

 • นโยบายเร่งรัด ปี พ.ศ. 2542 - 2543
 • 1.  เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
  2.  เร่งรัดขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3.  เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  4.  เร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยว
  5.  เร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  6.  เร่งรัดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
  7.  เร่งรัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8.  เร่งรัดและสานต่อโครงการต่อเนื่อง

 • นโยบายนายอำเภอ
 • 1.  เร่งรัดพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน, สะพาน, ท่อเหลี่ยม, คสล, แหล่งน้ำและระบบประปา)
  2.  เร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (พัฒนาการอยู่ดี กินดี ของประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสุขภาพอนามัย)
  3.  เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สร้างสังคมให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การอำนวยความยุติธรรม และการสอบสวนคดีอาญา)
  4.  เร่งรัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างมาตรฐานให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม รวมทั้งปฏิบัติตนตามโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ฯ
  5.  สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเมื่องมาจากพระราชดำริ
  6.  กำกับ ดูแล การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

  Home