www.tungsong.com
                                   
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ
 
ศักยภาพและโอกาสของอำเภอเชียรใหญ่
อำเภอเชียรใหญ่ หากมองศึกยภาพในภาพรวม พอทีจะสรุปศักยภาพและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาอำเภอ ได้ดังนี้
 (1)  อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีโครงการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาในพื้นที่หลายโครงการ
 (2)  มีความเหมาะสมในการเกษตร และมีพื้นที่กว้างขวาง หากมีการปรับปรุงระบบการผลิตและระบบชลประทานที่ดีแล้วจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนาอำเภอ
ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำเร็จของปัญหา อำเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพัฒนาอำเภอ(กชช.2 ค) ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูล จปฐ. ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ 26 ตัวชี้วัดและตกเกณฑ์ 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2543
ที่
ตัวชี้วัด
ความจำเป็นพื้นฐาน
เป้าหมายร้อยละ
จำนวนทั้งหมด( คร.)
ผ่านเกณฑ์ (คร.)
ร้อยละ
ไม่ผ่านเกณฑ์ (คร.)
1.
ข้อ 27
ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 20,000 บาท/ปี
70
7,776 
2,840 
36.50
4,936 
2.
ข้อ 15
ครัวเรือนมีน้ำสะอาดบริโภคเพียงพอตลอดปี
95
7,776 
5,659 
72.80
2,117 
3.
ข้อ 35
ในครัวเรือนไม่ติดบุหรี่
90
25,170 
20,508 
81.50
4,662 
4.
ข้อ 13
คนในครัวเรือนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
90
21,458 
17,927 
83.50
3,531 
5.
ข้อ 30
ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล
90
7,776 
6,333 
85.70
1,110 
6.
ข้อ 18
เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
90
2,023 
1,767 
87.30
256 
7.
ข้อ 17
ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
95
7,776 
6,928 
98.10
848 
8.
ข้อ 20
เด็กที่จบภาคบังคับได้เข้าศึกษาต่อ
98
970 
902 
98
68 
9.
ข้อ 38
ครัวเรือนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการบำรุงรักษาสาธารณะสมบัต
95
7,776 
7,354 
94.60
422 
10.
ข้อ 27
ครัวเรือนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัย
100
7,776 
7,480 
96.20
276 
11.
ข้อ 28
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
100
7,776 
7,722 
99.30
54 
12.
ข้อ 8
เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนครบ
100
3,937 
3,931 
99.80
13.
ข้อ 19
เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑ์ได้เข้าเรียนภาคบังคับ
100
3,934 
3,932 
99.90
สภาพปัญหา

ประเด็น
รายละเอียด
 ปัญหา (1)  รายได้
 ตัวชี้วัด  -   เฉลี่ยต่ำกว่า 20,000/ปี
 สาเหตุ  -   ผลผลิตตกต่ำ
 แนวทางแก้ไข  -   ไร่นาสวนผสม/ส่งเสริมอาชีพ

 ปัญหา (2)  สิ่งแวดล้อม
 ตัวชี้วัด  -   ขาดกิจกรรมอนุรักษ์/การป้องกัน
 สาเหตุ  -    ขาดความรู้/ขาดจิตสำนึก
 แนวทางแก้ไข  -   สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม

 ปัญหา (3)  ความปลอดภัย
 ตัวชี้วัด  -   อุบัติเหตุ ถนนไม่ได้มาตรฐาน
   -   ยาเสพติด
 สาเหตุ  -  ขาดการรณรงค์
   -  ขาดจิตสำนึก
   -  ค่านิยม
 แนวทางแก้ไข  -  สร้างจิตสำนึก
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น
รายละเอียด
 ปัญหา (1)  คุณภาพชีวิต
 ตัวชี้วัด  -    ที่อยู่อาศัย
 สาเหตุ  -    สุขภาพ
   -    ยากจน
 แนวทางแก้ไข  -   เศรษฐกิจชุมชน

 ปัญหา (2)  การมีส่วนร่วม
 ตัวชี้วัด  -    การเป็นสมาชิก/การร่วมกิจกรรม
 สาเหตุ  -    ขาดการรวมกลุ่มที่เป็นเอกภาพ
 แนวทางแก้ไข  -   รวมกลุ่มเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเสนอโครงการต่าง ๆ


Home