www.tungsong.com
                                   
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ
อำเภอเชียรใหญ่

   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัด ก่อนมาเป็นอำเภอเชียรใหญ่ เคยมีฐานะเป็นตำบลในท้องที่อำเภอปากพนัง ครั้น พ.ศ.2480 ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยนั้น ได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ขอแยกตำบลเชียรใหญ่ เขาพระบาท การะเกด ท้องลำเจียก ท่าขนาน บ้านกลาง เสือหึง บ้านเนินคอนตรอ และบางตะพง (บางส่วน) ไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอเชียรใหญ่ ต่อมาใน พ.ศ. 2490 ก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ

   สาเหตุที่ได้ตั้งชื่ออำเภอนี้ว่า "เชียรใหญ่" สันนิษฐานว่าคงจะตั้งขึ้นตามชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน คือต้นตะเคียน (ชาวบ้านนิยมเรียก "ต้นเคียน") อยู่ในพื้นที่บ้านหม่อมราม (หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ปัจจุบัน) เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จึงเรียกกันว่า "บ้านเคียนใหญ่" ต่อมาภายหลังได้เพี้ยนเป็น "พิเชียรใหญ่" และ "เชียรใหญ่" ตามลำดับสืบมาตราบปัจจุบันHome