http://www.tungsong.com
>Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document


Text book
   
คู่มือสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น ในการวางแผนปฏิบัติการท้องถิ่น 21
   
- แผนพัฒนาองค์กรท้องถิ่น (Action Plan)
- การดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ (update)
- การประยุกต์ใช้กับเทศบาลตำบลปากแพรก
   
- บทความ "การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม"
    โดย พันโทนายแพทย์ปริวรรต อุดมศักดิ์

- บทความ "แนวทางการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค ของสันนิบาต
    เทศบาล เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ศตวรรษที่ 21 "
    โดย ดร. จำเนียร วรรัตนชัยพันธ์


HOME