http://www.tungsong.com
|Download Document
                

ด้านความน่าอยู่

 

ACTION PLAN LA21 แผนปฏิบัติการท้องถิ่น 21

แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองยั่งยืน : เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่

นำมาประยุกต์ใช้กับเทศบาลตำบลปากแพรก

1.      ด้านความน่าอยู่

2.      ด้านความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน

3.      ด้านความเป็นประชารัฐ

 

1.        ด้านความน่าอยู่ 

มีองค์ประกอบ ดังนี้

1.1  ด้านคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย :

ประชาชนมีการศึกษา มีความรู้ และข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง

ยุทธศาสตร์

§ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

§ สร้างวัฒนธรรมการศึกษาและค้นคว้าใหม่โดยใช้อินเตอร์เน็ต  E-Learning

§ เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา การศึกษาพื้นฐาน 12 ปี

แผนปฏิบัติการ

§ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

§ จัดตั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี และเครือข่ายการศึกษาชุมชน ห้องสมุดชุมชน และ E-Classroom

§ ขยายระดับการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี ครอบคลุมทุกพื้นที่

 

เป้าหมาย :

มีบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพพอเพียง

ยุทธศาสตร์

§ ปรับปรุงบริการด้านสุขภาพ เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล

§ หลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า

§ ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ

แผนปฏิบัติการ

§ รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

§ จัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพรักษาทุกโรคได้เท่าเทียมกัน

§ จัดตั้งเครือข่ายวิทยุเพื่อสุขภาพอนามัย

§ อินเตอร์เน็ตชุมชน/หมู่บ้าน ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มความรู้ในการดูแลและประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า

 

เป้าหมาย :

มีการจัดการทางกายภาพของเมืองเป็นระเบียบสวยงาม

ยุทธศาสตร์

§ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ ชัดเจน

§ จัดตั้งองค์กรและกลไกการแปลงผังไปสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ

§ จัดเขตการใช้ที่ดินเป็นที่พักอาศัย  พานิชยกรรม อุตสาหกรรม และนันทนาการให้   ชัดเจน เหมาะสม

§ เร่งรัดจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมืองตามที่กฎหมายกำหนด

§ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางผังเมืองแก่ประชาชน

 

เป้าหมาย :

มีการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ พอเพียง

ยุทธศาสตร์

§ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาในผังเมือง

แผนปฏิบัติการ

§ ปรับกระบวนการพิจารณางบประมาณโดยใช้ผังเมืองเป็นกรอบ

§ จัดสัมมนา อบรม หน่วยงานของรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานกับทิศทางการพัฒนาในผังเมือง

 

เป้าหมาย :

มีระบบการจราจรขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด

ยุทธศาสตร์

§ จัดระบบเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะเข้าถึงที่พักอาศัยได้

แผนปฏิบัติการ

§ จัดทำแผนแม่บทการจราจรของเมือง ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งหมด

§ จัดระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบหลักของของการคมนาคม

 

เป้าหมาย :

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์

§ ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น

§ พัฒนาระบบเตือนภัย&การเตรียมพร้อมของบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการ

§ จัดทำแผนเตรียมพร้อมและฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

§ ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นบรรเทาสาธารณภัยได้

 

1.2  ด้านวิถีชีวิต

เป้าหมาย :

ระบบนิเวศเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์

§ จัดระบบกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

§ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ

§ จัดตั้งองค์กรการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

§ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองของผู้ประกอบการ&ชุมชน

§ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่นการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ

§ จัดตั้งเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย :

ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ยุทธศาสตร์

§ สนับสนุนคุ้มครองสิทธิของประชาชน

แผนปฏิบัติการ

§ ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิ์ของตน

§ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมคุ้มครองดูแลสิทธิของประชาชนในพื้นที่

 

เป้าหมาย :

มีมรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ประชาชนภาคภูมิใจ

ยุทธศาสตร์

§ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการ

§ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 

 

back ด้านความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ของเมืองและชุมชน