http://www.tungsong.com
|Download Document

ด้านความน่าอยู่

ACTION PLAN LA21 แผนปฏิบัติการท้องถิ่น 21

แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองยั่งยืน : เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่

นำมาประยุกต์ใช้กับเทศบาลตำบลปากแพรก

1.      ด้านความน่าอยู่

2.      ด้านความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน

3.      ด้านความเป็นประชารัฐ

 

1.        ด้านความน่าอยู่  มีองค์ประกอบ ดังนี้

1.1  ด้านคุณภาพชีวิต

 

เป้าหมาย :

ประชาชนมีการศึกษา มีความรู้ และข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง

ยุทธศาสตร์

§ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

§ สร้างวัฒนธรรมการศึกษาและค้นคว้าใหม่โดยใช้อินเตอร์เน็ต  E-Learning

§ เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา การศึกษาพื้นฐาน 12 ปี

แผนปฏิบัติการ

§ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

§ จัดตั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี และเครือข่ายการศึกษาชุมชน ห้องสมุดชุมชน และ E-Classroom

§ ขยายระดับการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี ครอบคลุมทุกพื้นที่

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ วิทยาลัยท้องถิ่นทุ่งสง ได้จัดทำหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันได้เปิดอบรมไปแล้วจำนวน 3 รุ่น

§ โครงการ Digital Knowledge Management ดำเนินการศึกษา จัดทำข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของประชาชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย ดังนี้

-      สมุนไพรไทย โดยชมรมแพทย์แผนไทย ทุ่งสง

-      จังหวัดของเรา และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

-      วันสำคัญต่าง ๆ และประเพณีท้องถิ่น

ฯลฯ

ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายและทั่วถึง โดยนำไปเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต www.tungsong.com  และบันทึกลงในแผ่น VCD

§ E-Classroom เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลาย และใช้ในการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 30 ที่นั่ง) สำหรับโรงเรียนเทศบาลจำนวน 2 โรงในปีงบประมาณ 2544 และมีโครงการอีก 3 ห้องเรียน ในปีงบประมาณต่อไป

§ E-Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุ่งสง เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเจ้าของภาษา แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ,นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

§ IT Garden ปรับปรุงหอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นศูนย์สารสนเทศของท้องถิ่น บริการข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย จากข้อมูลในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบดิจิตอล ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 420 คน จำนวนหนังสือ 52,000 เล่ม จุดบริการค้นคว้าความรู้จากอินเตอร์เน็ตในเบื้องต้นจำนวน 5 จุด

§ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ดำเนินการในปี พ.. 2538 จำนวน 1 โรง(โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ) และกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ อีก 1 โรง(โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ) และจะดำเนินการให้ครบทุก โรงเรียนในปี  ..2548

เป้าหมาย:

มีบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพพอเพียง

ยุทธศาสตร์

§ ปรับปรุงปริการด้านสุขภาพ เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล

§ หลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า

§ ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ

แผนปฏิบัติการ

§ รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

§ จัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพรักษาทุกโรคได้เท่าเทียมกัน

§ จัดตั้งเครือข่ายวิทยุเพื่อสุขภาพอนามัย

§ อินเตอร์เน็ตชุมชน/หมู่บ้าน ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มความรู้ในการดูแลและประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ โครงการปั่นจักรยานเพื่อลดพลังงาน ส่งเสริมสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้

-     รณรงค์การใช้จักรยานในกิจวัตรประจำวัน เช่นปั่นจักรยานออกกำลังกายไปปลูกต้นไม้ (ปลูกป่าให้เมืองและปลูกป่าต้นน้ำ) ไปตลาด ไปซื้อของ ไปทำงาน ไปธุระ ที่ใกล้ ๆ

-     สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยตั้งงบประมาณของเทศบาลฯ จัดซื้อจักรยาน จำนวน 1,000  คัน ให้แก่หน่วยงาน / ชุมชน ยืมใช้  สามารถจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจ ซื้อจักรยานมาใช้ในการร่วมกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันมากขึ้น

§ โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด แก่ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา และเจ้าหน้าที่ ดูแลและจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตลอดทั้งปี

§ โครงการอุดหนุนชุมชนในกิจกรรมป้องกันและต้านยาเสพติด โดยชุมชนเป็นผู้คิดเอง ทำเอง เทศบาลเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 17 ชุมชน

§ โครงการFamily Health care  ออกเยี่ยมครัวเรือนส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงด้วยตนเอง ป้องกันการเกิดโรค ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  อันเป็นการสร้างกระบวนการประหยัดการซ่อมแซมสุขภาพ(รักษา) มาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย

§ โครงการความปลอดภัย(อาสาจราจร) ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยอาสาสมัครจราจรช่วยเหลือแบ่งเบาภาระตำรวจจราจร  จำนวน 35 คน

§ จัดทำเวปเพจให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ เพื่อบริการแก่ประชาชนให้เข้าค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวกขึ้น เพื่อให้การใช้ภูมิปัญญาไทยแพร่หลาย และประหยัดงบประมาณ

§ โครงการจัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพพลเมืองท้องถิ่น ดำเนินการวิจัย และเตรียมการจัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพพลเมืองท้องถิ่น โดยตั้งงบประมาณดำเนินการเริ่มแรกในปี 2545  โดยมีพหุภาคี บริหารจัดการกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อผู้ป่วย  การประกันและดูแลคุ้มครองผู้รับบริการสาธารณสุข  การบริการส่งเสริมสุขภาพพลเมือง กองทุนประกันสุขภาพพลเมืองท้องถิ่น จะทำหน้าที่เสริมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

§ ส่งเสริมสุขภาพ โดย

-     เชื่อมโยงกิจกรรมโครงการธนาคารมูลฝอย กับการส่งเสริมสุขภาพ  โดยให้เครดิตแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องการอุปกรณ์กีฬาต่างๆ  เช่น ลูกฟุตบอล จักรยานออกกำลังกาย ไปใช้ก่อน แล้วให้นำขยะมูลฝอยมาฝากธนาคารมูลฝอยเพื่อสะสมคะแนนให้ครบตามมูลค่าคะแนนของสิ่งของที่รับเครดิตไป

§ เชื่อมโยงกิจกรรมปลูกป่าให้เมืองและปลูกป่าต้นน้ำ โดยปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพไปปลูกป่า

§ ร่วมมือกับชมรม/มูลนิธิประสานงานโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อสุขภาพอนามัย ในการดำเนินการส่งต่อผู้ป่วย และการช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉิน

§ ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 1 จุด ณ ชั้น 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ ทุกวันในเวลาราชการ และบริการรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งสง ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 7.17 ตร..

เน้นส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการซ่อมแซมสุขภาพ โดย ดำเนินการ ดังนี้

§ อินเตอร์เน็ตชุมชน/หมู่บ้าน วางแผนเพื่อดำเนินการ ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มความรู้ในการดูแลและประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า

§ ตั้งงบประมาณให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และให้คำแนะนำ/ตรวจสอบ แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร

§ บริการนมถั่วเหลืองฟรีแก่เด็กในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล.

§ ให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน

§ ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยจัดให้มีสนามกีฬาในทุกชุมชนอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีสนามกีฬากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับอนุมัติเงินอุดหนุน เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร  ณ บริเวณบ้านนาเหนือ เพื่อบริการส่งเสริมและมีสถานที่ให้บริการออกกำลังกายอย่างครบวงจรตามความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องให้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายป้องกันไม่ให้เกิดโรคดีกว่าการแก้ไขโดยการรักษาโรค  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม(รักษา)สุขภาพหลายเท่า ลดการสูญเสียดุลการค้าที่ต้องสั่งยาจากต่างประเทศ

เป้าหมาย :

มีการจัดการทางกายภาพของเมืองเป็นระเบียบสวยงาม

ยุทธศาสตร์

§ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ ชัดเจน

§ จัดตั้งองค์กรและกลไกการแปลงผังไปสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ

§ จัดเขตการใช้ที่ดินเป็นที่พักอาศัย  พานิชยกรรม อุตสาหกรรม และนันทนาการให้   ชัดเจน เหมาะสม

§ เร่งรัดจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมืองตามที่กฎหมายกำหนด

§ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางผังเมืองแก่ประชาชน

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ จัดประชุมประชาคมทุกเดือน โดยเชิญหน่วยงานรับผิดชอบผังเมืองมาทำความเข้าใจเป็นครั้งคราว

เป้าหมาย :

มีการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ พอเพียง

ยุทธศาสตร์

§ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาในผังเมือง

แผนปฏิบัติการ

§ ปรับกระบวนการพิจารณางบประมาณโดยใช้ผังเมืองเป็นกรอบ

§ จัดสัมมนา อบรม หน่วยงานของรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานกับทิศทางการพัฒนาในผังเมือง

 

เป้าหมาย :

มีระบบการจราจรขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด

ยุทธศาสตร์

§ จัดระบบเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะเข้าถึงที่พักอาศัยได้

แผนปฏิบัติการ

§ จัดทำแผนแม่บทการจราจรของเมือง ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งหมด

§ จัดระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบหลักของของการคมนาคม

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ โครงการจัดระบบขนส่งภาคพื้นอันดามัน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมทางขนส่งของเมืองทุ่งส่งซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภาคใต้เชื่อมฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ห้พัฒนาทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ให้สะดวก เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น  อยู่ระหว่างการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เป้าหมาย :

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์

§ ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น

§ พัฒนาระบบเตือนภัย&การเตรียมพร้อมของบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการ

§ จัดทำแผนเตรียมพร้อมและฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

§ ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นบรรเทาสาธารณภัยได้

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ จัดทำแผนเตรียมพร้อมและฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและช่วยเหลือน้ำท่วม  และไฟไหม้

§ ขุดลอกคูคลองและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

§ ใช้ระบบเผยแพร่ข่าวสารเตือนภัยด้วยเสียงและภาพโดยเคเบิลทีวี และเสียงตามสาย

§ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและต้านยาเสพติดแก่ชุมชน ทุกปี มีเป้าหมายครั้งละ 30 คน ต่อ 1 ชุมชน

 

1.2  ด้านวิถีชีวิต

 

เป้าหมาย :

ระบบนิเวศเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์

§ จัดระบบกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

§ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ

§ จัดตั้งองค์กรการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

§ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองของผู้ประกอบการ&ชุมชน

§ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่นการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ

§ จัดตั้งเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ โครงการกลุ่มเพื่อนรักษ์ต้นไม้(Friend of Trees) สนับสนุนเครือข่ายกลุ่มเพื่อนรักษ์ต้นไม้ ให้ขยายเครือข่ายและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดพลังงาน โดยนำกลุ่มปั่นจักรยานมาร่วมกับกลุ่มรักษ์ตันไม้ จัดกิจกรรม”ปั่นจักรยานปลูกป่าให้เมืองและปลูกป่าต้นน้ำ” ตลอดทั้งปี และต่อเนื่อง ขณะนี้กลุ่มเพื่อนรักษ์ต้นไม้ มีสมาชิกขยายเครือข่าย จำนวน 4,200 คน อีกทั้งยังมีเครือข่ายชุมชนจากโครงการธนาคารมูลฝอย ซึ่งได้รับจักรยานจากการฝากมูลฝอยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันด้วย

§ โครงการวิจัยและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อธุรกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม   ดำเนินการวิจัยและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหายากและพืชเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร เพื่อปลูกคืนสู่ป่า 50 % และจำหน่ายเป็นธุรกิจชุมชนและส่งออก 50% ตลอดจนจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย คือคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การดูแลบำรุงรักษากล้าหรือต้นอ่อน ให้มีคุณภาพ โดยอบรมปีละ 17 รุ่น ๆ ละ 40 คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

§ โครงการธนาคารมูลฝอย (Garbage Bank) สร้างจิตสาธารณะ สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการมีมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยกระบวนการธนาคารมูลฝอย (Garbage Bank) ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ จูงใจให้เกิดจิตสาธารณะ สร้างวัฒนธรรมใหม่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยการรับฝากมูลฝอยซึ่งแยกจากครัวเรือน นำมาฝากธนาคารมูลฝอย เพื่อสะสมแต้มแล้วเบิกถอนเป็นสิ่งของตามที่ผู้ฝากต้องการโดยแสดงความจำนงว่าจะถอนเป็นสิ่งของใด  โดยธนาคารมูลฝอย ได้จัดสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำปลา น้ำตาล ฯลฯ อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพเช่น อุปกรณ์กีฬา จักรยาน เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ สร้างแรงจูงในในขั้นแรกเพื่อสร้างจิตสำนึกและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมในอนาคต โดยการให้คะแนนเป็น 2 เท่า แก่เด็กเยาวชนที่แยกขยะพิษจากบ้านมาฝากธนาคารมูลฝอย ขณะนี้ได้มีสาขาธนาคารมูลฝอยเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 135 สาขา  ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันของประชาชนชน  ทั้งนี้ ยังผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยนำกระดาษมาทำกระถางปลูกป่าให้เมือง ปลูกป่าต้นน้ำ โดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นสิ่งตกค้างย่อยสลายยาก นำภาชนะมาเพาะเลี้ยงต้นไม้ นำมูลฝอยสดผักเปลือกผลไม้หมักเป็นปุ๋ย ชีวภาพน้ำ เพื่อจำหน่ายลิตรละ 10 บาทและใส่ต้นไม้ และนำสิ่งปฏิกูล มาหมักผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพผง จำหน่ายกิโลกรัมละ 4 บาท

§ จัดตั้งเครือข่ายกลุ่มเพื่อนรักษ์ต้นไม้(Friend Of Trees) ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย 4,200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้ทีปลูก ที่ต้นไม้ตามธรรมชาติ โดยมีสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้  เทศบาลร่วมกับกลุ่มเพื่อนรักษ์ต้นไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตลอดปี  ขณะนี้มีโครงการจะจัดประกวดสมาชิกที่ปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ได้จำนวนมากและเจริญเติบโตดี เพื่อสร้างแรงจูงใจและกำลังใจ อันเป็นการสร้างจิตสาธารณะและวัฒนธรรมใหม่ในการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป

§ โครงการเลี้ยงนกโดยไม่ต้องใช้กรง โดยดำเนินการเชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อนรักษ์ต้นไม้ และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกป่าในเมือง ป่าต้นน้ำ โดยปลูกต้นไม้ผลพื้นเมือง เช่นต้นหว้า ต้นกำซำ ต้นตะขบ เพื่อใช้ผลเป็นอาหารให้นก เกิดวงจรอาหาร และขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ

§ ปลูกลีลาวดี ซึ่งเป็นพืชใบหนา เป็นป่าให้เมืองเพื่อดูดซับมลพิษ ควันพิษในอากาศให้กับเมือง

§ เตรียมการผลิตแก๊สจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร และทดแทนการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย :

ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ยุทธศาสตร์

§ สนับสนุนคุ้มครองสิทธิของประชาชน

แผนปฏิบัติการ

§ ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิ์ของตน

§ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมคุ้มครองดูแลสิทธิของประชาชนในพื้นที่

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ จัดตั้งหน่วยงานใหม่รองรับภารกิจคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อดำเนินการให้ความรู้ด้านสิทธิของตนแก่ประชาชน และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน คือกองคุ้มครองผู้บริโภคและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

§ โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายชุมชน

เป้าหมาย :

มีมรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ประชาชนภาคภูมิใจ

ยุทธศาสตร์

§ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการ

§ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

โครงการ /กิจกรรม ของเทศบาลตำบลปากแพรก

 

§ โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทั้งประเพณีของไทย และท้องถิ่น

§ จัดทำเวปไซด์ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทุ่งสง รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ และข้อมูลท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

§ จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ ของท้องถิ่น ณ สวนพฤกษาสิรินธร เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

 

back ด้านความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ของเมืองและชุมชน