Untitled

http://www.tungsong.com


คุณภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิต
 
ความเข้าใจสิ่งแวดล้อม  
ระบบนิเวศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

          มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ ณ ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันสมบูรณ์ได้ ก็ด้วยการอาศัยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นไปอย่างสมดุล แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ของประเทศ ได้ก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของประเทศจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างปรกติสุข


 ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ปี ค.ศ. 2002