www.tungsong.com

ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียนประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ระดับ 6(ตำแหน่งนักบริหารสวัสดิการสังคม 6)  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8)
   

  อ่านประกาศย้อนหลัง

2552

2553

2554

2555

2556 2557 2558
    2559 2560 2561