http://www.tungsong.com

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
    2559 2560 2561    

[24 ต.ค. 61]  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา

[5 ต.ค. 61]  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล

            - สาขาวิชาเอก  ปฐมวัย

            - สาขาวิชาเอก แนะแนว

            - สาขาวิชาเอก นาฎศิลป์

            - สาขาวิชาเอก ภาษาไทย

[5 ต.ค. 61]  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

[24 ก.ย. 61]  รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ

            - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา

            - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน            จำนวน 6 อัตรา

            - ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                    จำนวน 1 อัตรา

            - ตำแหน่ง สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                        จำนวน 1 อัตรา

[6 ก.ย. 61]  ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์
[19 มี.ค. 61]  ประกาศโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่าแก ประจำปีการศึกษา 2561
[19 มี.ค. 61]  ประกาศโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561
[16 มี.ค. 61]  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
[9 ม.ค. 61]  คำสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกานายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง