สรุปผลการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง
ความเป็นมาและความสำคัญของประชาคมทุ่งสง
ย้อนรอยการพัฒนาทุ่งสงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
เวทีวิชาการ
การระดมความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาทุ่งสง
การอภิปราย "นโยบาย และมาตรการที่เหมาะสมต่อการนำไปสู่การปฏิบัติการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทุ่งสง"
การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทุ่งสง
การมอบนโยบาย แนวทางการบูรณาการพัฒนาเมืองทุ่งสง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

Download ฉบับเต็ม

----------------------------------------------------------