http://www.tungsong.com

 
คำนำ
สารบัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

1.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (ระดับประเทศ)

1.2 กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

1.3 กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา (จัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ)

2. โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา

3. โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง

4. โครงการส่งเสริมความสามารถทักษะภาษาไทย

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

6. โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

7. โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับก่อนวัยเรียน

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (พัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร.ในสังกัดเทศบาลทุ่งสง)

8.1 กิจกรรมอบรมครูต้นแบบรุ่น 1 และ 2

8.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

9. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

9.1 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 "นครตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

9.2 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 "นครหาดใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2555  ณ เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

10. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

10.1 การจัดการแข่งขันแบดมินตัน “คัมปู ทุ่งสงโอเพ่น 2011” ครั้งที่ 2 ประจาปี 2554

10.2 การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2554

11. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

11.1 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจปี 2555

11.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬายกน้าหนัก (EGAT) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

12. โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

13. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

14. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

15. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) (โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล)

15.1 กิจกรรมวิจัยและทดลองหลักสูตรอนุบาลรีสอร์ทและการสอนแบบรีสอร์ท

15.2 กิจกรรมใช้หลักสูตรและวิธีการสอนแบบรีสอร์ท (ABCD)

15.3 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์สาธิตอนุบาลรีสอร์ท

16. โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (อบรมเชิงปฏิบัติกา)

17. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท.

18. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิชาชีพ

18.1 กิจกรรมชักพระอาเภอทุ่งสง

19. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย

19.1 กิจกรรมลอยกระทง

20. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา

20.1 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

20.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา

20.3 กิจกรรมจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

21. โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์

21.1 กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

21.2 กิจกรรมจัดงานวันแม่แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

1.1 ด้านกายภาพ

1.1.1 จ้างเหมาเรือนจำทุ่งสงดาเนินการ ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้าสาธารณะฯ ตามถนน,ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือทุ่งสง

1.1.2 จัดประชุมเพื่อวางแผนจัดการที่ดินและน้าเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ “Integrated Urban Land & Water Planning (IULWP) Project” โดยดาเนินการตั้งแต่กันยายน 2554-ปัจจุบัน ระยะเวลา: 24 เดือน

2. โครงการจัดทาผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม

3. โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงบารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

3.1 โครงการขยายเขตประปา

1.1.3 กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลาคลองท่าแพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทาแผนการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมลุ่มน้าตรัง ซึ่งดาเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2554 – ปัจจุบัน

1.2 ด้านสังคม

1.2.1 กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลาคลองท่าแพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณ ริมคลองท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

1.2.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

3.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

3.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามเทนนิสข้างอาคารป้องกันฯ

3.4 โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้า/ปรับปรุงผิวจราจร

3.5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

4.1 กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้าตามจุดเสี่ยงภัยน้าท่วมในเขตเทศบาล

4.2 กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกในการจราจรในเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลสงกรานต์)

5. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอย (โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)

6. โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัมร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ

7. โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่

7.1 กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง(ศูนย์การเรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

1. โครงการส่งเสริมการลงทุน(พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง) (Cargo Distribution Center)

2. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน (กิจกรรม ฝึกอบรม การทา “เดคูพาจ”)

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเภอทุ่งสง(เทศกาลขนมจีน หม้อยักษ์)

4. โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง)

5. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

5.1 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ตาบลปากแพรก ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมือง ทุ่งสง

5.2 โครงการผมสวยไร้เหา

5.3 โครงการผนึกพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก

5.4 โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

5.5 โครงการ รณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

5.6 โครงการแกนนาทันตสุขภาพและฝึกฝนการแปรงฟันในโรงเรียนเขตรับผิดชอบเทศบาลเมืองทุ่งสง

5.7 โครงการเติมพลังให้ปอดพิชิตโรคหอบหืด

6. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 2

8. โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาปี 2555

10. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

11. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ

1.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

3. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมืองทุ่งสง

4. โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

5. โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

8. โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้

9. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

10. โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง