กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

กองสวัสดิการสังคม

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ