กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

กองช่าง

1. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
3. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
4. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
5. การแจ้งขุดดิน
6. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย