กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

กองสาธารณสุข

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลผอยทั่วไป
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
9. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
10. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตามรางเมตร
11. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
12. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
14. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
19. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตามรางเมตร