กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

สำนักปลัด

1. การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง