http://www.tungsong.com

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ

สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก  คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ภาคผนวก ข  บันทึกขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ภาคผนวก ค  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

    ภาคผนวก ง  ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง