มาตการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
- มาตราการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตราการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
- มาตราการป้องกันการรับสินบน
- ให้ใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทุ่งสง
- มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ