มาตการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2562
- มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
- มาตราการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตราการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
- มาตราการป้องกันการรับสินบน
- ให้ใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทุ่งสง
- มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
- วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562
- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2562
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
- ประกาศนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
- ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- ประกาศใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง
- จัดทำช่องทาง E-service
- จัดทำขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติการ/ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
- มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส