- คำร้องต่างๆ   ดาวน์โหลดเอกสาร (ขอรับบริการรถบรรทุกศพ, ไฟฟ้าแสงสว่าง, พื้นเวที) สำหรับกองช่าง

- คำร้องขอบริการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ดาวน์โหลดเอกสาร  สำหรับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

- คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

- คำร้องขอใช้รถบัสเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับกองการศึกษา

- คำร้องขออนุญาตใช้เมรุฌาปนกิจศพ ดาวน์โหลดเอกสาร  สำหรับกองสาธารณสุขฯ

 

** แจ้งบริการ 2 ลักษณะ**

1. กรอกเอกสารแบบสอบถามกดตรงชื่อใบคำร้องที่ต้องการรับบริการ และกดส่งแบบสอบถาม

2.หากท่านสะดวกในการส่งเอกสารกลับ กดดาวน์โหลดเอกสารและสามารถกรอก และขอความกรุณาแนบบเอกสารมายัง E-mail : thungsong103@gmail.com