www.tungsong.com

4.ด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
4.1 การศึกษา
- สถานศึกษาสังกัด สปช.จำนวน 13 แห่ง ครู 136 คน นักเรียน 3,369 คน
- สถานศึกษาสังกัด สศ.จำนวน 1 แห่ง ครู 18 คน นักเรียน 221 คน
- สถานศึกษาสังกัด สช.จำนวน 1 แห่ง ครู 7 คน นักเรียน 190 คน
- ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ครู 8 คน นักเรียน 283 คน
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกรวม 1 แห่ง ครู 5คน นักเรียน 35 คน
4.2 การศาสนา
ประชากร 100% นับถือศาสนาพุทธ
4.3 การสาธารณสุข
        - โรงพยาบาลของรัฐ 10 เตียง จำนวน 1 แห่ง
        - แพทย์ จำนวน 2 คน
        - ทันตแพทย์ จำนวน 1 คน
        - เภสัชกร จำนวน 1 คน
        - สถานีอนามัย จำนวน 5 แห่ง
        - คลีนิคแพทย์ จำนวน 1 แห่ง
4.4 แรงงาน
        - อัตราการว่างงาน 77 คน
4.5 อาชญากรรม
ข้อมูลอาชญากรรม ของ สถานนีตำรวจภูธรอำเภอถ้ำพรรณรา
ประเภทคดี ปี พ.ศ.2542 ปี พ.ศ.2543 เพิ่ม
เกิด จับ เกิด จับ ลด
1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 5 4 6 4 -1
2.คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 16 14 15 13 -1
3.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 22 7 30 14 +8
4.คดีอาญาที่น่าสนใจ 6 3 14 7 +8
5.คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 122 265 109 225 -13
รวม 171 295 174 263 +3
กลับสู่หน้าแรก