www.tungsong.com

1.สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
        ถ้ำพรรณรา เป็นอำเภอหนึ่งใน 21 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอฉวาง เนื่องจากห่างไกลกับที่ว่าการอำเภอและเป็นท้องที่กันดารคมนาคมติดต่อค่อนข้างลำบาก นายวิชม ทองสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายอำเภอฉวางในขณะนั้น) เสมอแบ่งแยกการปกครองออกจากอำเภอฉวาง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 เปิดที่ทำการชั่วคราวครั้งแรก ณ วันถ้ำทองพรรณรา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา และย้ายมาอยุ่ที่ทำการปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2536 ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 สำหรับสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอและศูนย์ราชการอำเภอถ้ำพรรณรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายรา หมุ่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณราในเนื้อที่ 105 ไร่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยถูกต้อง
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
    ที่ตั้งและขนาด
        ตั้งอยู่บ้านปลายรา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา ริมถนนสายถ้ำพรรณรา - ทานพอ มีระยะห่างจากตัวจังหวัด 111 กิโลเมตร พิกัด เอ็นเค 431311 ซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 180 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 112,500 ไร่
  ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
        ทิศตะวันออกและทิศเหนือ เป็นที่เนินเขาและที่ราบสูง ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำตาปี
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
        ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 20-37 องศาเซลเซียส
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปี คลองวง คลองยาว คลองเทียะ คลองรา น้ำผุดธรรมชาติ
ป้าไม้        มีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 ป่า
          - ป่าปรายรา ตำบลถ้ำพรรณรา เนื้อที่ 37,681 ไร่
          - ป่าคลองซ่อม ตำบลดุสิต เนื้อที่ 1,717 ไร่
          - ป่าทุ่งหนองควาย ตำบลดุสิต เนื้อที่ 16,288 ไร่
ดิน
          - ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวปนทรายมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง
แร่ธาตุ
          - แร่ยิปซัม
กลับสู่หน้าแรก