www.tungsong.com

3.เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 รายได้ต่อหัว
        รายได้ประชาชน/หัว/ปี 20,974 บาท
3.2 ไฟฟ้า
        ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3,380 ครัวเรือน
3.3 การประปา
        ประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
3.4 โทรศัพท์
        จำนวนเลขหมาย 230 เลขหมาย
3.5 การคมนาคม
        การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
        1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41
        2.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4224 ถนนทานพอ-ถ้ำพรรณรา
        3.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล 31 สาย
3.6 การสื่อสารและโทรคมนาคม
      การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
        1.ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง
        2.โทรศัพท์เอกชน จำนวน 3 แห่ง
        3.โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 แห่ง
3.7 แหล่งน้ำ
        - บ่อน้ำบาดาล จำนวน 49 บ่อ
        - บ่อน้ำตื้น จำนวน 3,048 บ่อ
        - ถังเก็บน้ำ จำนวน 52 แห่ง
3.8รายได้ต่อหัว
        รายได้ประชากร/หัว/ปี 20,971
3.9 เกษตรกรรม
      - พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 60,000 ไร่ แยกเป็น
        - สวนยางพารา 48,500 ไร่
        - ที่นา 9,500 ไร่
        - สวนผลไม้ 2,500 ไรj
ประมง
        ประเภทประมงน้ำเค็ม ไม่มี
        ประเภทประมงน้ำจืด ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภค
ปศุสัตว์
        ข้อมูลจำนวนสัตว์
        โค           1,835 ตัว
        กระบือ    85 ตัว
        สุกร        1,275 ตัว
        ไก่         39,257 ตัว
        ช้าง        9 เซือก
        ม้า         12 ตัว
        เป็ด        3,312 ตัว
3.10 อุตสาหกรรม
        - โรงงานขนาดใหญ่ผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR จำนวน 1 แห่ง
        - โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จำนวน 3 แห่ง
3.11 แรงงาน
        - อัตราการว่างงาน 77 คน
3.12 พาณิชย์และการบริการ
        - ตลาดนัดชุมชน จำนวน 2 แห่ง
        - ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
3.13 การท่องเที่ยว
        มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
        พระพุทธไสยาสน์(พระบรรทม) วัดถ้ำทองพรรณรา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา มีจารึกไว้ที่ผนังถ้ำระบุว่า ได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1319 สันนิฐานว่าคงจะสร้างหลังจากที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเสร็จแล้ว เพราะมีตำนานเล่าว่ามีแม่ชี 2 คน ชื่อชีปริงชีปราง ได้นำสัมภาระและและผู้คนเดินทางโดยเรือแจวเพื่อนำแก้วเงินทองไปสร้างพระบรมธาตุ ได้เดินทางไปตามลำน้ำตาปี เมื่อมาถึงอู่เรือ (ปัจจุบันคือบ้านปากผรา) ได้ทราบว่าพระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงพากันขนดินเหนียวผสมน้ำผึ้งขึ้นจากเรือสร้างพระพุทธไสยาสน์หรือพระบรรทม และนำแก้วแหวนเงินทองบรรจุไว้ในองค์พระพุทธไสยาสน์ นั้นด้วย ซึ่งต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใช้ปูนฉาบทับไว้ ขนาดสูง 5 เมตร ยาว ประมาณ 11 เมตร พระพุทธไสยาสน์ (พระบรรทม) ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอถ้ำพรรณรา ที่วัดถ้ำทองพรรณรานอกจากนั้นแล้ว ยังมีคาณาบริเวณภูเขายังมีถ้ำมากมาย ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จะมีงานประเพณีขึ้นถ้ำ ประชาชนทั่วสารทิศจะไปนมัสการพระพุทธไสยาศน์และขึ้นเที่ยวชมถ้ำต่าง ๆ
        ถ้ำกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีถ้ำหลายแห่งในบริเวณเดียวกัน ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย สวยงามมาก ยังครองความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างเต็มตัวและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย
        เขตอนุรักษ์เกาะลอย (น้ำผุดคลองเล) หมู่ที่ 3 ตำบลดุสิต ในเนื้อที่ ประมาณ 180 ไร่ ลักษณะเป็นแหล่งน้ำผุดมีอาณาเขตกว้างขวาง มีเกาะกลาง ด้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่บนเกาะลอยอยู่กลางน้ำนิ่งอยู่กับที่รากใบหนาแน่น ในฤดูฝนน้ำจะท่วมบริเวณดังกล่าวระดับที่สูงมาก เท่ากับว่าได้คืนธรรมชาติให้กับเกาะลอยเป็นวัฎจักรหมุนเวียนทุกปี
3.15 การเงินการคลัง
        - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง
ภาษี
        ผลการจัดเก็บภาษีอากรของอำเภอถ้ำพรรณรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542- กันยายน 2543 ดังนี้
- ภาษีบุคคลธรรมดา จัดเก็บได้ 757,941.82 บาท
- ภาษีนิติบุคคล จัดเก็บได้ 7,478,163.02 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ 805,096.36
- อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 16,975.85 บาท
รายได้อื่น ๆ จัดเก็บได้ 102,155.15 บาท
รวมทุกประเภท 9,160,332.20 บาท
กลับสู่หน้าแรก