www.tungsong.com

2.ประชากร การเมืองการปกครอง การบริหาร
2.1 ประชากรและจำนวนบ้าน
ตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 มีประชากรทั้งสิ้น 17,069 คนแยกเป็น ชาย 8,519 คน หญิง 8,511 คน จำนวนครัวเรือน 1,516 ครัวเรือน
      1.ตำบลถ้ำพรรณรา ชาย 3,651 คน หญิง 3,676 คน รวม 7,327 คน 1,961 ครัวเรือน
      2.ตำบลคลองเส ชาย 1,862 คน หญิง 1,854 คน รวม 3,716 คน 999 ครัวเรือน
      3.ตำบลดุสิต ชาย 3,036 คน หญิง 3,014 คน รวม 6,050 คน 1,556 ครัวเรือน
2.2 การเมือง
      - การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอถ้ำพรรณราเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543
        จำนวนผุ้มีสิทธิเลือกตั้ง 11,391 คน แยกเป็น ชาย 5,583 คน หญิง 5,808 คน
        จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 8,505 คน แยกเป็น ชาย 4,138 คน หญิง 4,367 คน
        คิดเป็นร้อยละ 74.66 บัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 2.12
      - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 จำนวน 11,451คน แยกเป็นชาย 5,612 คน หญิง 5,839 คน
2.3 การปกครองและการบริหาร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 29 หมู่บ้าน
        1.ตำบลถ้ำพรรณรา มี 10 หมู่บ้าน
        2.ตำบลคลองเส มี 8 หมู่บ้าน
        3.ตำบลดุสิต มี 11 หมู่บ้าน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
        1.องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
        2.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
        3.องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
หน่วยงานสังกัดส่วนถูมิภาคจำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่
        1.ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา
        2.สำนักงานศึกษาธิการอำเภอถ้ำพรรณรา
        3.สำนักงานสหกรณ์อำเภอถ้ำพรรณรา
        4.สำนักงานป่าไม้อำเภอถ้ำพรรณรา
        5.สำนักงานสรรพสามิตอำเภอถ้ำพรรณรา
        6.สำนักงานพัฒนาชุมชนถ้ำพรรณรา
        7.สำนักงานสรรพากรอำเภอถ้ำพรรณรา
        8.สำนักงานที่ดินอำเภอถ้ำพรรณรา
        9.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา
        10.สำนักงานสัสดีอำเภอถ้ำพรรณรา
        11.สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา
        12.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา
        13.สำนักงานประมงอำเภอถ้ำพรรณรา
หน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งในอำเภอ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
        1.สถานีตำรวจภูธรอำเภอถ้ำพรรณรา
        2.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถ้ำพรรณรา
        3.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา
        4.โรงพยาพาลถ้ำพรรณรา
        5.หน่วยรักษาป่า ที่ น.ศ.(ฉวาง)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งอยู่ในอำเภอ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
        1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอถ้ำพรรณรา
        2.สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอถ้ำพรรณรา
กลับสู่หน้าแรก