โครงสร้างการบริหาร           โครงการต่างๆ ตามฝ่ายงาน           บุคคลากรประจำฝ่ายงาน           รายชื่อบุคลากรในโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ที่ตั้งและขนาด
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพิเศษ
จุดเด่น-จุดด้อย
เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (School Priovities)
แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (Curriealum Plan)
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of practice)
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน (Student code of conduet)
แผนการดำเนินงานของสถานศึกษา (Master Plan)
การกำกับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล(School Accountability)
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่>>>>โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

     ข่าวประชาสัมพันธ์
 


ยังไม่มีข้อมูล     ประมวลภาพ

          

          

          

Link โรงเรียน

  ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
  ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ
  ร.ร.เทศบาลวัดท่าแพ
  ร.ร.รัตนศึกษา
  ร.ร.ทุ่งสง
  ร.ร.สตรีทุ่งสง
  ร.ร.รัตนศึกษาชนปรีดา
  ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม
  ร.ร.เทคโนโลยีภาคใต้
      (เอส.เทค.)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
      (เอสซีที)
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
      วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ถ.ภราดร ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Design By Miss Supaporn Yannasut E-mail--->syannasut@hotmail.com