ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล

ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 4

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ส่วนที่ 5

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ 6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

   
 

อ่านย้อนหลัง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2559-2563)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี 2547-2550)