http://www.tungsong.com

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

2560 2561 2562 2563 2564
 
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสงประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วม "กิจกรรมปล่อยปลา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนเฝ้าระวังอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมรับชมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง คว้ารางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้รับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้รับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดเพลง(เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากกรมศิลปากร
รางวัลของการทำงานสร้างการมีส่วนร่วม ความสำเร็จของชาวทุ่งสง รางวัลเลิศรัฐ รางวัลแห่งเกียรติยศของคน..ทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดส่งรายชื่อเด็กกลุ่มโรคเรื้อรังรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือทิ้งขยะติดเชื้อ ลงในถังรองรับขยะติดเชื้อตามจุดบริการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ "ฝายชะลอน้ำของพ่อทำง่าย ประหยัด ยั่งยืน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ระดมลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ เปิดทางน้ำ รับมือพายุฝนป้องกันน้ำท่วมเมือง
รางวัลแห่งความภูมิใจ เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งการ์ดเข้ม BIG CLEANING STOP COVID-19 ล้างตลาดให้สะอาดป้องกัน COVID-19
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.2564(ASEAN ESC Award 2021) ด้านน้ำ(Clean Water) รางวัลเกียรติยศแห่งเกียรติภูมิท้องถิ่น
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเข้าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7/2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 100%
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์กิจกรรม "นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา"
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2564" "งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย"
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมยกระดับการควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดขาว ลด ละ เลิกอบายมุข เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ลงพื้นที่สำรวจการประกอบการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรงนา 2019(COVID-19)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์แอฟพริเคชัน Application Thungsong
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมดำเนินแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านเข้าสู่รอบการประเมินระดับประเทศ เพื่อคัดเลือก อปท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ยินดีต้อนรับ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานเทศบาบเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ ช่วงเทศกาลเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์วันและเวลาการชำระเงินและรับอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำ การเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19
เทศบาลเมืองทุ่งสง ไขข้อข้องใจ 10 คำถามคลายสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้ง 16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนพี่น้องชาวทุ่งสงจองเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือ พี่น้องชาวทุ่งสง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
เทศบาลเมืองทุ่งสง บังคับใช้กฎหมายผู้ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากในที่สาธารณะ
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการกักตัว กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 18 จังหวัด รวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจัดหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1239/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การตั้งด่านสกัด คัดกรอง ผู้ที่เดินทางข้ามเขตอำเภอทุ่งสง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีใหม่ ดื่มไม่ขับ สวมหมวกกันน็อก ขับไม่เร็ว กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยว "หลาดชานชาลา"
เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดตลาดวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ "หลาดชานชาลา..ที่ทุ่งสง" ครั้งที่ 1 "มารถไฟ..ไปเดินหลาด หนมหรอยคาด ที่หลาดชานชาลา"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงร่วมพัฒนาประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 6/2563 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วิธีดูแล-ป้องกันสุขภาพจากฝุ่น
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "เฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค ประจำปี 2564"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561