ส่วนที่ 1

1.1.   บทนำ

 

1.2    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 

1.3.   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 

1.4    ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2553

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2553 หน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในเขตเทศบาล

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี และนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

 

แนวทางที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

แนวทางที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล

 

แนวทางที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

แนวทางที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

 

แนวทางที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

  แนวทางที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม
  แนวทางที่ 10 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

แนวทางที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม

 

แนวทางที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

 

แนวทางที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

 

แนวทางที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

 

แนวทางที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยง

 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่งถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

 

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์

 

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

  แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมี่ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
  แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม
  แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
  แนวทางที่ 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม

โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้และดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แนวทางที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม

 

แนวทางที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล