http://www.tungsong.com


   

อปพร.

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

อสม.

ระบบโลจิสติกส์

ผู้สูงอายุ

- เครือข่ายพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ตอนกลาง-ทุ่งสง

ประหยัดไฟได้ประโยชน์ลดโลกร้อน

- เครือข่ายแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ชุมชน

ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง

ผู้ประกอบการ

ผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

กิจกรรมเทอดพระเกียรติ

การสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ปั่นจักรยาน

เครือข่ายป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ (อุทกภัย,ภัยแล้ง,อัคคีภัย ฯลฯ)

การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

เครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย

แกนนำยาเสพติด

เครือข่ายภาคีร่วมในการวางแผนจัดการที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ (ความร่วมมือระหว่างไทย-เนเธอแลนด์)

          แพทย์ฉุกเฉิน

รายชื่อเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ

          ประชาคมเมืองทุ่งสง

 

 

 
   
11