* ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
* คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
* มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
* แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
* ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
* ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
* แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุร้องทุกข์

* แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุร้องทุกข์

- 2558

- 2559

- 2560

- 2561

แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/การทุจริต