* ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
* คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 2562, 2563, 2564
* คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
* มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562, 2563, 2564
* แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
* ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
* ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
* แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุร้องทุกข์

* รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์

- 2558

- 2559

- 2560

- 2561

- 2562

- 2563

* คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- 2561

- 2562
  - 2563

- 2564

*  แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

* แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (**จำเป็นต้องมี e-mail gmail**)

* แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (**ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีไม่มี email**)

* ช่องทาง line เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตเทศบาลเมืองทุ่งสง