www.tungsong.com

เทศบาลเมืองทั่วประเทศ

 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

ภาคกลาง

จ.กำแพงเพชร จ.ชัยนาท
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร 1. เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
2. เทศบาลเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี  
3. เทศบาลเมืองหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.นครนายก
  1. เทศบาลเมืองนครนายก อ.เมืองนครนายก
จ.นครปฐม  
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครสวรรค์
2. เทศบาลเมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม 1. เทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง
3. เทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน 2. เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี
4. เทศบาลเมืองสามพราน อ.สามพราน  
  จ.ปทุมธานี
จ.นนทบุรี 1. เทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองหลวง
1. เทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย 2. เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกา
2. เทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง 3. เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง
3. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี 4. เทศบาลเมืองบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
4. เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง 5. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
  6. เทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา 7. เทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา
1. เทศบาลเมืองผักไห่ อ.ผักไห่ 8. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อ.ลำลูกกา
2. เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย 9. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี
3. เทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา  
4. เทศบาลเมืองอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พิจิตร
  1. เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิษณุโลก 2. เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บางมูลนาก
1. เทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก 3. เทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมืองพิจิตร
   
จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี
1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ 1. เทศบาลเมิองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี
2. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี 2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่
3. เทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก 3. เทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี
   
จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม 1. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
   
จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี
1. เทศบาลเมืองแก่งคอย อ.แก่งคอย 1. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี
2. เทศบาลเมืองทับกวาง อ.แก่งคอย 2. เทศบาลบางระจัน อ.บางระจัน
3. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท  
4. เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สุโขทัย
  1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุพรรณบุรี 2. เทศบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
1. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง 3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมืองสุโขทัย
2. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี  
   
จ.อ่างทอง จ.อุทัยธานี
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง 1. เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี
 

เทศบาลนคร >>