www.tungsong.com

เทศบาลเมืองทั่วประเทศ

 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

ภาคเหนือ

จ.เชียงใหม่ จ.น่าน
1. เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง 1. เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน
2. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง  
3. เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.แพร่
4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 1. เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่
   
จ.พะเยา จ.แม่ฮ่องสอน
1. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ 1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
2. เทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา  
   
จ.ลำพูน จ.ลำปาง
1. เทศบาลเมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน 1. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง
  2. เทศบาลเมืองพิชัย อ.เมืองลำปาง
จ.อุตรดิตถ์ 3. เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน
1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์  
 

เทศบาลเมือง >>