www.tungsong.com

เทศบาลเมืองทั่วประเทศ

 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น
1.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 1. เทศบาลเมืองกระนวน อ.กระนวน
2.เทศบาลเมืองบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ 2. เทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ
  3. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น
จ.ชัยภูมิ 4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ 5. เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล
  6. เทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น
   
จ.นครพนม จ.นครราชสีมา
1. เทศบาลเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม 1. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
  2. เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.บุรีรัมย์ 3. เทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย
1. เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ 4. เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว
2. เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง  
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม
  1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม
   
จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด
1. เทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร 1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด
   
จ.เลย จ.ศรีษะเกษ
1. เทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย 1. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์
2. เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง 2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
   
จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย
1. เทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ 1. เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ
  2. เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมืองหนองคาย
   
จ.อุบลราชธานี จ.อุดรธานี
1. เทศบาลเมืองแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี 1. เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ อ.เมืองอุดรธานี
2. เทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม 2. เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง
3. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร 3. เทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี
4. เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ  
  จ.อำนาจเจริญ
  1. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ
 

เทศบาลเมือง >>