ยินดีต้อนรับสู่.....อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จากการประชุมประชาคมตำบลสวนหลวง ตำบลเชียรเขา ตำบลดอนตรอ และตำบลทางพูน สรุปปัญหาของอำเภอได้ดังนี้
    1.ประชาคมตำบลสวนหลวง
1.ดินเปรี้ยว น้ำเปรี้ยว ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชหรือหรือทำการเกษตร ควรมีการปรับสภาพดิน สภาพน้ำให้เหมาะแก่การทำการเกษตร
2.จัดทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ /เขตป่าไม้ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกของราษฎร
3.การออกเอกสารสิทธิยังไม่ทั่วถึง ไม่เต็มที่ ควรดำเนินการออกโฉนดให้เต็มพื้นที่
4.การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ต้องใช้เทคนิคและงบประมาณในการก่อสร้างสูงเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหรือดินเหนียว เกินกำลังงบประมาณของอบต. การมอบให้โยธาธิการหรือ รพช เป็นผู้ดำเนินการ
5.ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง ไปยังกระทรวงสาธารณสุข โดยสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง
6.ตำบลสวนหลวงโดยเฉพาะหมู่ที่ 2,3,12 ซึ่งเป็นพื้นที่ บำพรุทำให้ราษฎรได้รับความเดือนร้อนในขณะเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง (วัว) ไม่มีที่พักสัตว์ ดังนั้นเห็นควรจัดสร้างที่พักสัตว์ 5-10 ไร่เพื่อใช้เป็นที่พักสัตว์ในช่วงฤดูฝน ทำให้ง่ายต่อการช่วยเหลือหญ้าแห้งและการตรวจรักษาสัตว์
  2.ประชาคมตำบลทางพูน
1.ถนนเพื่อการคมนาคม โดยเฉพาะถนนลาดยางสายทางพูน - โคกคราม ซึ่งดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์ รพช สุราษฎร์ธานี
2.น้ำเปลี้ยวโดยเฉพาะในคลองราชดำริ ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน หรือกรมพัฒนาที่ดิน
3.ให้กรมทางหลวงจัดทำไหลทาง ถนนสายหัวไทร - นครศรีธรรมราช เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
  3.ประชาคมตำบลเชียรเขา
1.ก่อสร้างถนนสายวัดจันทร์ป่าขลู ซึ่งเป็นถนนลูกรังซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. และ อบต.เชียรเขา ได้เสนอมอบให้โยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์เข้าแผนเพื่อก่อสร้างถนนสายดังกล่าว
2.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพและมีงานทำหลังฤดูทำนา
3.ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตร เช่น เหมืองซวย โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่10 ซึ่งราษฎรยังทำนาได้เพียงครั้งเดียว
  4.ประชาคมตำบลดอนตรอ
1.จัดทำระบบชลประทาน เพื่อทำน้ำจากคลองเชียรใหญ่ หรือตามโครงการพระราชดำริไปยังพื้นที่ทำนาของเกษตรกร
2.จักทำระบบและป่าผิวดิน บริเวณตลาดชะเมา โดยขอให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัด เข้าแผนในปีงบประมาณ 2544-2545
กลับสู่หน้าแรก