http://www.tungsong.com
  

   
   
   
   
   
 
    โรงเรียนสมเด็จย่า  มาลัยดอกมะลิ  เกจิหลวงปู่สังข์,ศิลปินดังแห่งชาติ  ราชพฤกษ์สัญลักษณ์  พืชไร่นาสวนผสม
    ประวัติความเป็นมา
          อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีตามพระราชกฤษฎีการตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติทั้ง 5 แห่ง พ.ศ.2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีพื้นที่ประกอบด้วย ตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง ตำบลดอนตรอ ของอำเภอเชียรใหญ่ และตำบลทางพูนของอำเภอร่อนพิบูลย์
 
 
ข้อมูลตำบล :เชียรเขา / ดอนตรอ / สวนหลวง / ทางพูน

สนับสนุนข้อมูลโดยที่ทำการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ