www.tungsong.com
สภาพทั่วไป
การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม
สวัสดิการสังคม
ทำเนียบข้าราชการ
ศักยภาพของอำเภอ
ปัญหาและความต้องการ
นโยบายผู้ว่าฯ

                                           

บ่อน้ำร้อน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

        อำเภอบางขัน เคยเป็นตำบลในเขตปกครองอำเภอทุ่งสง ต่อมาในปี พ.ศ.2522 นายอำเภอทุ่งสง ได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ขอแยกตำบลบางขัน ตำบลลำนาว ตำบลวังหิน รวมกันจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น เรียกว่า " กิ่งอำเภอบางขัน " และได้รับอนุมัติตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2527 ต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางขัน

ข้อมูลตำบล: บางขัน / บ้านลำนาว / วังหิน / บ้านนิคม